OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE DONANMA TARİHİMİZ

Web sitemizdeki mecmualar donanma mecmuasına ait olup osmanlıcadan çeviri mahiyetindedir.

Bu Sayfa Ender öztarakçı tarafından Osmanlıca devlet arşivlerinden türkçeye çevirilmiştir.Çevirilerimize herhangi bir yorum katılmaksızın siz değerli okurlarımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız çevirilerimiz tamamlandıkça siz değerli okurlarımızla paylaşılmaktadır.

Arşivler

DONANMA MECMUASI 112 – 11 NİSAN 1918

Numara 112/161 29/Cemazi-yel-âhir sene 1336 11/Nisan sene 1334 İştirak şartları İstanbul ve taşra için seneliği Yüz kuruş.  Ecnebi memleketlere otuz franktır. Mecmuaya ait her iş donanma cemiyeti merkez umumisinde Daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 100 para Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde “ay yıldız” kütüphanesidir.  

DONANMA MECMUASI 111 – 160 4/ Nisan /1918

DONANMA MECMUASI 111 – 160  4/ Nisan /1918 Numara 111/160 22/Cemazi-yel-âhir sene 1336 4/Nisan sene 1334 İştirak şartları İstanbul ve taşra için seneliği Yüz kuruş.  Ecnebi memleketlere otuz franktır. Mecmuaya ait her iş donanma cemiyeti merkez umumisinde Daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 100 para Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde “ay yıldız” kütüphanesidir. DONANMA MADALYASI          

Read more ›

DONANMAMECMUASI 109 – 110 / 158-159 21.MART.1918

DONANMAMECMUASI 109 – 110 / 158-159 21.MART.1918 Ressam Cemal Beyin 5 – 18 Mart muharebesini gösterir temsili bir levhası Biz Türk eriyiz;  şanlı, güzel bayrağımız var. Tarihimize nam verecek sancağımız var; Düşman!  Seni kahr eyleyecek kuvvetimiz var Dünyaları tedhiş edecek satvetimiz var; Türkün ezecek kuvveti var;  kendi ezilmez. Dünya şunu bilsin ki:  Çanakkale geçilmez. Donanma

Read more ›

DONANMAMECMUASI 108 / 157 14.MART.1918

Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe 30 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 14 Mart 1334 14/Mart/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır. Bir milyon liralık tahsisat-ı bahriye      Meclis-i mebusan, 10.Mart.1334 tarihli celsesinde 1334 bahriye bütçesine bir milyon liralık tahsisat fevkalade ilave etmiştir.   Meclis tarafından kemal-i memnuniyetle tasvip ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 107/156 7 Mart.,1918

DONANMA MECMUASI 107/156   7 Mart.,1918 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe 24 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 7 Mart 1334 7/Mart/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır. Donanma Madalyası      Kuvveyi bahriye-i Osmaniye’nin terakki ve tealisi zımnında ita-yı ianatta bulunmuş olan üçüncü Kafkas fırkası yaveri ihtiyat mülazım evveli Rif’at,

Read more ›

DONANMA MECMUASI 106/155 28,Şubat,1918

Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe 17 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 28 Şubat 1334 28/Şubat/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır.          İLMİ STPOR      Her şeyde bir ilmi bir de ameli ve esası şekli vardır.  En küçük meşagilden en büyük işlere kadar bu, böyledir.  Musiki, edebiyat, ticaret,

Read more ›

DONANMA MECMUASI 105/154 21,Şubat,1918

DONANMA MECMUASI 105/154   21,Şubat,1918 Sporda milliyet      Evvelki Cuma günü <<Galatasaray – idman yurdu >> kulüpleri arasında icra kılınacak futbol müsabakasını temaşaya giden benim gibi birçok halk:  birlik heyetinin mümessili sıfatıyla tribün balkonundan her hususa müdahale eden bir zatın, birlik nizamnamesinde yeri olmayan bir iddiaya istinaden oyun Galatasaray kulübü aleyhine tatil etmesi gibi garip bir

Read more ›

DONANMA MECMUASI 104/153 17,Şubat,1918

DONANMA MECMUASI 104/153   17,Şubat,1918 Salı 1 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 12 Şubat 1334 12/Şubat/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır. ——————————————- Nüshası 2 kuruştur Mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mhsusaya müracaat edilmelidir. Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde <Ay yıldız> kitap hanesidir. Muhterem

Read more ›

DONANMA MECMUASI 103/152 17,Ocak,1918

Perşembe 17, RABUİLAHİR SENE 1336 – 31, KÂNUNUSANİ SENE 1334 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, Ecnebi memleketlere on iki franktır. Mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez Umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 40 paradır Merkez tevzii bab-ı âli caddesinde Ay yıldız kitaphanesidir. Donanma madalyası      Kuvve-i bahriye-i Osmaniye’nin terakki

Read more ›

DONANMA MECMUASI 102/151 17,Ocak,1918

DONANMACEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR. İSTİKLALİMİZ DENİZLERDEDİR 4 RABUİLAHİR SENE 1336 – 17 KÂNUNUSANİ SENE 1334 NÜSHASI 40 PARA MİLLİ İNŞAAT BAHRİYE ANONİM ŞİRKETİ Sermeyesi 100,000 lira Merkez idaresi:  Galata’da Perşembe pazarında Arslan han Hisse kaydına başlanılmıştır Bir hisse senedi on liradır.  İlk taksit olarak İki buçuk lira Alınır.  Cumadan maada her gün kayıt muamelesi icra olunur. 

Read more ›

donanma mecmuası 101/150 3,ocak,1918

ANUD İNGİLİZLERİN PAYİTAHTINA TAYYARELEİN GECE HÜCUMU 3,kânûn-ı sani 1334 – 19,RebiLEVVEL,1336 DONANMA MECMUASI Denizlerine hâkim olan bir millet, memleketine sahip olur. Evkaf İslamiye matbaası – nüshası 40 para Erkez tevzii Bab-ı Ali caddesinde – Ay yıldız kitaphanesidir Merkez tevzii Bab-ı Ali caddesinde – Ay yıldız kitaphanesidir Baltık denizinde Rus müdafaasının esasları      Rusya, Baltık sahilinin

Read more ›

DONANMA MECMUASI 100/149 26,Aralık,1917

AĞIR TOPÇUMUZ ENDAHT YAPARKEN 26,kânûn-ı evvel 1333 – 10,RebiLEVVEL,1336 DONANMA MECMUASI Denizlerine hâkim olan bir millet, memleketine sahip olur. Evkaf İslamiye matbaası – nüshası 40 para OSMANLI DONANMA PİYANGOSU 15 Kanun-u evvel 1333 de icra edilen üçüncü keşide de kazanan numaraların cetvelidir.      8803 tertip numarasının 1 den 100 e kadar sora numaralı tahvilleri 100

Read more ›