DONANMA MECMUASI 79 – 1,Şubat,1915 Pazartesi

DONANMA MECMUASI 79 – 1,Şubat,1915 Pazartesi. 19,Kanunuevvel,1330 – 16,Rebiülevvel,1333 DONANMA Cihâd fi-sebil-illâh tezahürat-ı ulviyyesinden. Medine-i münevvere ’de otuz bin Müslüman içtimaıyla hücreyi muattaradan çıkarılan sancâk-ı şerif altında cihâd-ı ekber takdisi ve bu hususta ahd ve mîsâk edilmesi. Şimal denizi muharebe-i bahriyesi      Alman filosu menakıb (övünç) şecaatine (yiğitlik) bir sahifeyi zerrin daha ilave etti. Kânûn-i

Read more ›

DONANMA MECMUASI 64 / 19,EKİM.1914

DONANMA MECMUASI 64 29.Zilkade.1332 – 6.Teşrinevvel.1330 – 19.Ekim.1914 – PAZARTESİ. DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR. MİLLET MÜSELLEMİN DOĞRU: HAYATI ASKERİYE ______________________________________ HEYETİ TEMSİLİYEMİZ VE ŞÜKRANI AZİM Gazeteler ile de ilan edildiği üzere donanma cemiyeti geçen Cuma gecesi şehzade başındaki millet tiyatrosunda Burdur ve Isparta mesaibzadegânı (felaketzedeler) menfaatine muhterem ve âli himmeti dâhiliye nazırımızın himayeyi mahsusalarında büyük

Read more ›