DONANMA MECMUASI 33 / Kasım.1912

DONANMA MECMUASI 33 Bir Osmanlı dretnotu <<matbaayı Hayriye>> ve şürekâsı TEŞRİN SANİ 1328 Numara 33                      Hizmeti tahririye ve kelimiyesiyle memleketimize hizmeti fevkaladede bulunan Ahmet Mithat Efendi merhum KISMI İÇTİMAİ Ticaret-i bahriye hakkında Hatırat ve mülahazat           Geçenlerde irtihâl-i dar-ı beka (ölüm) ederek Osmanlı âlemi ilim ve marifetinde işgal

Read more ›

DONANMA MECMUASI 32 / Ekim.1912

DONANMA MECMUASI 32 SEVGİLİ DONANMAMIZ:  TERKOS GÖLÜ ÖNLERİNDE DÜŞMAN ORDUSUNU BOMBARDUMAN EDERKEN Donanmamızın hizmeti ve ilk muzafferiyeti      Osmanlıların kuvve-i hayatiye bahriyelerinin na-kabil ihya bir surette olduğunu ve şevket bahriyeyi sabıkasının yeniden dirilmesinin mümkün olmadığını iddia edenlere karşı;  balkan hükümet müttefikası harbinin ilanı tarihinden bu güne kadar geçen günlerde donanmamızın gösterdiği mevcudiyet, faaliyet, tezahürat;  pek

Read more ›

DONANMA MECMUASI 31 / Eylûl.1912

DONANMA MECMUASI 31 İdarehanesi: Babıâli caddesinde donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti Merkez umumiyesidir.Telefon numarası: 43 Sene 4 – numara 7 / 31 Şimdilik ayda bir defa neşir olunur. Donanma Umum idare ve tahririyat için Daireyi: cemiyetteki mecmua heyetine Müracaat olunmalıdır. Telgraf adresi: İstanbul donanma mecmuası Eylül.1328 – Eylül/Ekim.1912 İki asrı mütecaviz bir zamandan beri, muharebelerinde

Read more ›