DONANMA MECMUASI 40 / Haziran.1913

DONANMA MECMUASI 40 Haziran 1329 / Haziran 1913                                                                                         numara: 40  NECİD (yürekli) MUTASARRIF MUHTEREMİ NEDİM BEY EFENDİ Ahiren donanma ianesi olarak 59,755 kuruş cemî suretiyle hizmet mebruresi (hayırlı) sebk etmiştir. En muktedir ricali mülkiyemizdendir. MEŞRUTİYETİN RUHUNDA, TRABLUSLA EDİRNENİN KALBİNDE HUN-İ TECEDDÜTÜ (taze kan) ÇARPAN BİR KAHRAMAN ENVER BEY. HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ VE ALABAMA         Harp meşum ahirde

Read more ›

DONANMA MECMUASI 39 / Mayıs.1913

  DONANMA MECMUASI 39 MAYIS 1913                                                                                     NUMARA: 39    CENNET MEKÂN SULTAN ABDÜLAZİZ HAN HAZRETLERİNİN ŞEHZADELERİNDEN MAHMUD CELALALEDDİN EFENDİ MERHUMUN CİHET-İ BAHRİYEYE TAYİNİ İSTİRHAMINI MUTAZAMMIN DAİREYİ BAHRİYECE TANZİM KILINIP BALASI LÜTFEN KABUL İSTİRHAMI HAVİ OLAN VE HAKAN MÜŞÂRÜN-İLEYHÂ HAT DEST-İ HÜMAYUNLARI İLE TEVŞİH BUYURULAN MAZBATA:   VELÎ-AHD SALTANAT HAZRETLERİNİN BAHRİYE MÜZESİNİ ZİYARETLERİ MÜNASEBETİYLE MÜZENİN DEFTER

Read more ›

DONANMA MECMUASI 38 / Nisan.1913

DONANMA MECMUASI 38 Nisan 1329 / Nisan 1913 /  sayı 38 MÜSLÜMANLARIN  İÇTİMAİ ŞAİRİ MEHMET AKİF BEY   Fatma âliye hanım efendi tarafından irsal buyurulmuştur. DONANMA      Bu güne kadar inzar (geciktirme) millete bir mevcudiyet arz edemeyen ve belki mevcudiyeti olduğu halde takdir olunamayan şubat-ı mühime, hayatiyemizden birisi varsa o da donanmamız ve onları sevk ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 37 / Mart.1913

DONANMA MECMUASI 37     Numara 37                                                                                                                           Mart 1329   CEDD NECİBİNE LAYIK BİR HAFİD  (Ecdadına layık bir ahfâd)      Bu zat büyük Reşit paşanın hafidi (torunu) Reşit bey efendi hazretleridir ki donanma cemiyetinin cebinin, kalbinin, başının kıymettar muhteviyatını bazil (dağıtan) ederek şimdiye kadar ettiği hizmet azimeyi ahiren müdafaayı milliye heyetindeki sayi cedidesiyle tetevvüç (taçlandırma) etmektedir.  Hamiyetini

Read more ›

DONANMA MECMUASI 36 / Şubat.1913

DONANMA MECMUASI 36 ŞUBAT 1328                                                                                                                  numara:36                                                                                                            EDİRNEDE DÜŞMANIN ATEŞİYLE ECDADIMIZIN MABEDLERİ, MEDFENLERİ (mezar) ARASINDAKİ NURANİ YANGIN DUVARI Edirne müdafii Şükrü paşa hazretleri ASABİYYET-İ IRKIYE VE BUNUN MUHAFAZASI LÜZUMU      Tarihin mühmel yapraklarına tevdi edilen birkaç satırlık veya birkaç sahifelik yazılara bakarak bir millet ve bir erkân tevlit, inkişaf ve inhitatına sebep olan hakiki amilleri bulmağa

Read more ›

DONANMA MECMUASI 34 – 35 / Ocak – Aralık.1912

DONANMA MECMUASI 34 – 35        Numara 34 – 35                                                                                   kanunuevvel – kanunusani 1328 Muhterem karîlere arz-ı i’tizâr      Gaileyi hazıreyi harb dolayısıyla memleketin her şubeyi faaliyet ve meşgulüne târi (ani) olan ve vakfeyi (durak) sükûndan <<donanma mecmuası>>nın hâdimin maddiye ve maneviyesi de hissedar oldukları için mecmuamızın Kânunuevvel ve Sani nüshaları yevm-i muayyen ve

Read more ›