DONANMA MECMUASI 6 / Ağustos.1910

DONANMA MECMUASI 6  –  Ağustos.1910

Muaveneti milliye torpido muhribi

Donanmayı Osmani muaveneti milliye cemiyeti meclis umumisi reis evvel ve sanileri

  1 – reisi evvel Karasi mebusu Abdülaziz Mecid efendi.

  2 – reisi sani defter hakanı müdür umumisi Mahmut Esat efendi.

3 – reisi sani Üsküdar mutasarrıfı erkanı harbiye kaymakamı Faik bey.

 

DONANMAYI OSMANİ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ KONGRESİ MER HASİN KERAMI

 

Esame                                  memuriyet vasıf sairesi                           mahalli intihab 

Ahmet Bey / belediye azasından / üçüncü daire belediyedin.

Hocazade Ahmet Hilmi Bey / ekin ittihat ve teavün Kulübü reisi / ekin kulübünden ve malumat el aziz şubesinden.

Agop Boyacıyan Efendi / Patrikhane meclis cismani azasından ve tekfur / ermeni patrikhanesinden.

İsak Müstani Bey / komüsyancu / Musevi kraiti cemiyetinden.

Emin Ahmet Bey / etıbba mülkiye cemiyeti ittihadiyesi reis sanisi / etıbba Osmaniye cemiyeti ittihadiyesinden.

Bogos efendi / ellinci daire belediye azasından / ellinci daireden.

Beşir Kemal Bey / eczacı / Osmanlı eczacı ittihat cemiyetinden.

Bahattin bey / samsun eşrafından / samsun şubesinden.

Cevdet Bey / maarif nezareti muhasebecisi / Yanya şubesinden.

Cemal bey / yüzbaşı bahriye filo reisi / bahriye kulübünden

Hüsnü Remzi Bey / adliye muhasebeciliğinden mütekait / birinci daire belediyeden.

Hüsnü Talat Bey / belediye azasından / onyedinci belediyeden.

Hüsnü Neşet Efendi / Buhara tamim maarif cemiyeti azasından / Buhara tamim maarif cemiyetinden.

Hakkı bey / Selanik şubesi idare memuru / Selanik şubesinden.

Hakkı bey / Mahmut bey matbaası sahibi / matbaacılar cemiyetinden.

Halim Sabit Efendi / Darülfünun Osmanî mezuniyen cemiyetindin.

Haydar efendi / mürettibin cemiyeti azasından / mürettibin Osmaniye cemiyetinden.

Hana Estefan Zeyuni Efendi / etıbba mülkiyeden / Musul şubesinden.

Müşir Hüseyin Kadvini Efendi / hukuk doktoru / Hindistan ahali müslimesi tarafından.

Hafız Hikmet Bey / der saadet ikinci ceza mahkemesi halifasından / Osmanlı fukaraperver cemiyetinden.

Hayri paşa / ittihat Osmanî Arnavut maarif mahfili azasından / ittihat Osmanî Arnavut maarif mahfelinden.

Hayri Bey / Yüzbaşı / Trablusgarb şubesinden.

Halit Bey / binbaşı / muhacirin islamiye cemiyetinden.

Dimitraki efendi / belediye azasından / onyedinci daire belediyeden.

Zeki Mesut Efendi / kulüp reisi / müdavimin mülkiye cemiyetinden.

Zeki bey / Beyoğlu şubesi azasından / Beyoğlu şubesinden.

Raif Bey / Çerkez ittihat ve taavin cemiyeti azasından / Çerkez ittihat ve taavin cemiyetinden.

Refik bey / belediye azasından / ondördüncü daireyi belediyeden.

Raşit Bey / belediye azasından / ikinci daireyi belediyeden.

Rıza bey / Yüzbaşı / Bursa şubesinden.

Rıza bey / Drama mebusu / meclisi mebusandan.

Ruhi elhalidi bey / Kudüs mebusu / Kudüs şubesinden.

Sayfa: 482

DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİNİN KONGRESİ

     Donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyetinin kongresi ilk defa olarak bahriye nezaretinde hünkâr dairesinde saat yedide inikad etmiştir.

     Kongre 68 murahhas ve (19) heyet idare azasından mürekkeb olarak teşkil etmiştir.  Dâhiliye ve Bahriye nazırları dahi hazır bal cülus ettiler.  Matbuat erkânından da sekiz zat bulunuyordu. 

     Evvela:  heyet idare reisi Şefik Bey tarafından bir nutuk iptidai okunmuş ve buna bahriye nazırı tarafından mukabele edilmiştir.

     Nizamname mucibince meclis umumi için intihaba başlanılarak Karasi mebus ve murahhası Mecdi Efendi reis evvel, Aydın murahhas ve defter-i  hâkanî nazırı Mahmut Esat efendi ile Üsküdar mutasarrıfı ve Üsküdar donanma cemiyeti reisi Faik bey reisi sani intihap olunmuşlardır.

     Bade Fuat Bey tarafından cemiyetin mali ve Fazıl Berki Bey tarafından idari raporları okunduktan sonra on beş dakika kadar teneffüs edilmesi ve heyet umumiyenin fotografisi alındığını müteakip ikinci celseye mübaderet olunarak meclis umuminin inikad etmiş olduğu telgraf arz itibarı aliya kılınmış ve miktarı kâfi zabıt kâtipleri intihap olunduğu gibi hesabat ve muamelat raporlarının münderecatı bilatetkik netayic hâsılanın bir rapor heyet umumiyeye bildirilmesi zamanında bir encümen mali ile bir encümen idari teşkil olunarak ondördüncü Çarşamba günü birleşmek üzere birinci ictimaya nihayet verilmiştir.

Sayfa: 483

Ruhi Bey / tabib kolağası / mahfel askeri encümen tabiyesinden.

Sami Bey / birinci daire belediye başkâtibi / Sivas şubesinden.

Seyid Abdullah Zulvi efendi / harem şerif medreselerinden / Mekke Mükerreme şubesinden.

Süleyman Elbistan Efendi / Beyrut mebusu / Basra şubesinden.

Hacı Şevket Bey / harbiye nezareti muhasebe müdür sabıkı/ dokuzuncu daire belediyeden

Şima bey / mütekaidin askeriyeden / Bitlis şubesinden.

Şevki bey / maarif nezareti tedrisat iptidaiye müdürü / mezuniyen mülkiye cemiyeti.

Şevket Cananı Bey / Beşiktaş belediye reisi / sekizinci daire belediyeden.

Şarıl Diyas Efendi / Beyrut muteberandan / Beyrut şubesinden.

Sadık efendi / belediye reisi / onsekizinci daireyi belediyeden.

Sıdkı bey / ondokuzuncu daireyi belediye reisi / Adalar belediyesinden.

Sabri Bey / mektebi mülkiye muallimlerinden / Arnavut taamım maarif kulübünden.

Sava efendi / mektebi mülkiye muallimlerinden / Üsküdar bağlar başı tekâmül

Hacı Ziya Efendi / Kibar müderrisinden ve Kastamonu idadiyi mülkiye ve Rüştiye askeriyesi muallimlerinden / Kastamonu şubesinden.

Talat Bey / Ankara mebusu / Ankara şubesinden.

Diyar bey / belediye reis sanisi / yedinci daire belediyeden.

Tahir Bey / bursa mebusu / terakki derneğinden.

Mecidi efendi / Karasi mebusu / Karasi şubesinden.

Osman Kahraman Bey / maliye nezareti vezne kaleminde / Osmanlı sanatkaran cemiyetinden.

İzzettin bey / ittihadı Türkî cemiyeti İstanbul heyeti merkeziyesinden / ittihat terakki kulübü İstanbul merkezinde.

Ali Rafet Efendi / Pangaltı merkez memuru / resmi şubesinden.

Ömer Adil Bey / sanayii nefise mektebi muallimlerinden / Osmanlı ressamlar cemiyetinden.

Ali bey / miralay / adalar şubesinden.

Fuat Şükrü Bey / mektebi mülkiye mezunlarından / Osmanlı demokrat fırkasından.

Fehmi Efendi / Van eşrafından / Van şubesinden.

Faik bey / Üsküdar mutasarrıfı / Üsküdar şubesinden.

Fehim efendi / kapı kethüdası / Süryani kadim patrikliğinden.

Kasım efendi / şube azasından / Edirne merkezinden.

Kadri bey / topçu binbaşısı / mahfel askeriyeden.

Kâmil bey / bahriye güverte yüzbaşılarından / Hasköy taamım maarif kulübünden.

Hacı Mahmut Efendi / azadan / Konya şubesinden.

Muharrem Bahri Bey / kaptan / Tosya ticaret bahriye cemiyetinden.

Mahmut İzzet Bey / darülfünun muallimlerinden / darülfünun mezuniyen cemiyetinden.

Mazhar bey / Yüzbaşı / Diyarbakır şubesinden.

Mahmut Esat Efendi / defter hakani müdür umumisi / Aydın şubesinden.

Sayfa: 484

Mirza Sayıt Bey / cemiyeti Hayriye reisi / tatar cemiyeti hayriyesinden.

Mustafa paşa / belediye reis sanisi / onaltıncı daire belediyesinden.

Mahmut Celalettin Bey / . . . . . . / Beyoğlu itilaf Osmanlı kulübünden.

Mustafa nesimi bey / Yüzbaşı / Manastır şubesinden.

Mehmet Celal Bey / adliye nezareti celilesi umur cezaiye müdürü / mektebi hukuk mezuniyen cemiyeti.

Mahmudettin bey / belediye azasından / beşinci daire belediye azasından.

Mahmut Ziyaettin Bey / ticariden / İskenderiye şubesinden.

Mehmet Emin Efendi / mebus / Trabzon şubesinden

Mustafa Asım Bey / mektebi mülkiye mezunlarından / nesil cedit kulübü azasından.

Müfit Ratıp Bey / evkaf nezareti memurlarından / fecri ati encümen edebisinden.

Mustafa Nizamettin Bey / . . . . . / Beykoz belediye ve şubesi ittihat teavün cemiyetinden.

Mehmet Reşat Bey / orman ve maden mektupçusu / İşkodra şubesinden.

Mehmet Hayri Bey / mektebi rüştiye askeriye muallimlerinden Yüzbaşı / Trablus şubesinden.

Nurettin Bey / dördüncü Samatya dairesinde aza / dördüncü Samatya dairesinden.

Nuri Bey / dördüncü Samatya dairesinde aza / dördüncü Samatya dairesinden.

Vasilaki Urfaniyadis Efendi / azayı daireden / siyasi meşrutiyet cemiyetinden.

Yusuf Dehari Efendi / beyanı el hak gazetesi muharrirlerinden / cemiyeti ilmiye islamiyeden.

Yuşa Bey / reisi evvel ve şehbender hane müfettiş muavinlerinden / Ortaköy uhuvvet israiliye kulübu reis evveli.

Yusuf Rıza Bey / azadan / yedinci daire belediyeden.

Yusuf Sadik Bey / Merci efkâr ziraat gazetesi müdürü / Osmanlı ziraat cemiyetinden.

Kemal bey / sirkeci gümrük müdürü / Rodos şubesinden

Hulusi Bey / reis sani / Selanik şubesinden.

Ziya efendi / Adana şubesi müdürü / Adana şubesinden.

Sayfa: 485

DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ MERKEZ UMUMİYESİ HEYETİ İDARE AZALARININ ESAMİYESİ

İbrahim Bey / aza / ikinci daire belediye heyet sıhhiyesinden hasta.

Ahmet paşa / aza / Basra mebusu.

İsmail Bey / aza / ikinci daire belediye heyet sıhhiyesinden.

Petraki efendi / aza / ikinci daire belediye heyeti sıhhiyesinden.

Hacı Hüseyin / aza / tüccar muteberandan Mani zade.

Dikran Manukyan Efendi / aza / tüccar muteberden.

Rafet Bey / aza / divan muhasebat azasından tebdil havada.

Şefik bey / reis evvel / tüccar muteberden.

Saffeti efendi / aza / medresesinden.

Selahattin Bey / aza / Üsküdar mutasarrıflığı meclis idaresi azasından hasta.

Ziya bey / aza ve kâtip hususi / piyade mülazımı.

Tahir Bey / aza / ikinci daire belediye reisi.

Abud efendi / aza / tüccar muteberden.

Ali Asgar Efendi / aza / hariciye tercümanlarından.

Ali Şükrü Bey / aza / bahriye erkânı harbiye mülazımlarından Almanya’da.

Fazıl Berki Bey / aza ve kâtibi hususi / etıbbayı askeriyeden.

Fazıl Necip Bey / aza / matbuat dâhiliye müdürü.

Fuat Bey / reis sani / divan muhasebat azasından.

Kamhi efendi / aza / tüccar muteberden.

Kadri bey / reis sani / vükelayı deaviden.

Macit Bey / aza / tüccar muteberandan.

Mahmut Bey / aza / binbaşı.

Murat bey / aza / tüccar muteberin.

Nüzhet bey / aza / tercümanı hakikat sahibi imtiyazı.

Haşim Bey / aza / ikinci daire belediye ser mühendisi.

Sayfa: 486

REİS ŞEFİK BEY TARAFINDAN İRAD OLUNAN NUTUK.

Sayfa: 487

 Donanma Osmanî muaveneti milliye cemiyeti heyeti idaresi.

Sayfa: 488

 

 Donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti meclis umumi ve heyeti idaresi azası.

Sayfa: 489

DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİNİN 5.AĞUSTOS 1325 TARİHİNDEN 30.HAZİRAN.1326 TARİHİNE KADAR OLAN AHVALİ MALİYESİNİ MÜBİN RAPORDUR: 

Sayfa:490 – 491 – 492 – 493 – 494 – 495 – 496

Mirza Sayıt Bey / cemiyeti Hayriye reisi / tatar cemiyeti hayriyesinden.

Mustafa paşa / belediye reis sanisi / onaltıncı daire belediyesinden.

Mahmut Celalettin Bey / . . . . . . / Beyoğlu itilaf Osmanlı kulübünden.

Mustafa nesimi bey / Yüzbaşı / Manastır şubesinden.

Mehmet Celal Bey / adliye nezareti celilesi umur cezaiye müdürü / mektebi hukuk mezuniyen cemiyeti.

Mahmudettin bey / belediye azasından / beşinci daire belediye azasından.

Mahmut Ziyaettin Bey / ticariden / İskenderiye şubesinden.

Mehmet Emin Efendi / mebus / Trabzon şubesinden

Mustafa Asım Bey / mektebi mülkiye mezunlarından / nesil cedit kulübü azasından.

Müfit Ratıp Bey / evkaf nezareti memurlarından / fecri ati encümen edebisinden.

Mustafa Nizamettin Bey / . . . . . / Beykoz belediye ve şubesi ittihat teavün cemiyetinden.

Mehmet Reşat Bey / orman ve maden mektupçusu / İşkodra şubesinden.

Mehmet Hayri Bey / mektebi rüştiye askeriye muallimlerinden Yüzbaşı / Trablus şubesinden.

Nurettin Bey / dördüncü Samatya dairesinde aza / dördüncü Samatya dairesinden.

Nuri Bey / dördüncü Samatya dairesinde aza / dördüncü Samatya dairesinden.

Vasilaki Urfaniyadis Efendi / azayı daireden / siyasi meşrutiyet cemiyetinden.

Yusuf Dehari Efendi / beyanı el hak gazetesi muharrirlerinden / cemiyeti ilmiye islamiyeden.

Yuşa Bey / reisi evvel ve şehbender hane müfettiş muavinlerinden / Ortaköy uhuvvet israiliye kulübu reis evveli.

Yusuf Rıza Bey / azadan / yedinci daire belediyeden.

Yusuf Sadik Bey / Merci efkâr ziraat gazetesi müdürü / Osmanlı ziraat cemiyetinden.

Kemal bey / sirkeci gümrük müdürü / Rodos şubesinden

Hulusi Bey / reis sani / Selanik şubesinden.

Ziya efendi / Adana şubesi müdürü / Adana şubesinden.

Sayfa: 485

DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ MERKEZ UMUMİYESİ HEYETİ İDARE AZALARININ ESAMİYESİ

İbrahim Bey / aza / ikinci daire belediye heyet sıhhiyesinden hasta.

Ahmet paşa / aza / Basra mebusu.

İsmail Bey / aza / ikinci daire belediye heyet sıhhiyesinden.

Petraki efendi / aza / ikinci daire belediye heyeti sıhhiyesinden.

Hacı Hüseyin / aza / tüccar muteberandan Mani zade.

Dikran Manukyan Efendi / aza / tüccar muteberden.

Rafet Bey / aza / divan muhasebat azasından tebdil havada.

Şefik bey / reis evvel / tüccar muteberden.

Saffeti efendi / aza / medresesinden.

Selahattin Bey / aza / Üsküdar mutasarrıflığı meclis idaresi azasından hasta.

Ziya bey / aza ve kâtip hususi / piyade mülazımı.

Tahir Bey / aza / ikinci daire belediye reisi.

Abud efendi / aza / tüccar muteberden.

Ali Asgar Efendi / aza / hariciye tercümanlarından.

Ali Şükrü Bey / aza / bahriye erkânı harbiye mülazımlarından Almanya’da.

Fazıl Berki Bey / aza ve kâtibi hususi / etıbbayı askeriyeden.

Fazıl Necip Bey / aza / matbuat dâhiliye müdürü.

Fuat Bey / reis sani / divan muhasebat azasından.

Kamhi efendi / aza / tüccar muteberden.

Kadri bey / reis sani / vükelayı deaviden.

Macit Bey / aza / tüccar muteberandan.

Mahmut Bey / aza / binbaşı.

Murat bey / aza / tüccar muteberin.

Nüzhet bey / aza / tercümanı hakikat sahibi imtiyazı.

Haşim Bey / aza / ikinci daire belediye ser mühendisi.

Sayfa: 486

REİS ŞEFİK BEY TARAFINDAN İRAD OLUNAN NUTUK.

Sayfa: 487

Donanma Osmanî muaveneti milliye cemiyeti heyeti idaresi.

Sayfa: 488

Donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti meclis umumi ve heyeti idaresi azası.

Sayfa: 489

DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİNİN 5.AĞUSTOS 1325 TARİHİNDEN 30.HAZİRAN.1326 TARİHİNE KADAR OLAN AHVALİ MALİYESİNİ MÜBİN RAPORDUR: 

Sayfa:490 – 491 – 492 – 493 – 494 – 495 – 496

Navarin faciasını müteakip Osmanlıların üç sene zarfında ihzar ettiği ve hicretin 1247 nci senesinde kaptanıderya damat Halil paşanın kumandasında bahri sefide çıkardıkları <<2>> üç ambarlı <<7>> kapak <<12>> firkatin <<14>> Korvet ceman <<37>> kıta sefineyi harbiyeden ibaret donanmanın avdette kalayı Sultaniyeden müruru.

Sayfa: 497 – 498 – 499

DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ MERKEZ UMUMİYESİNİN 6.TEMMUZ.1325 DEN 30.HAZİRAN.1326TARİHİNE KADAR

360 GÜNLÜK İCRAAT VE MUAMELATININ RAPORUDUR.

CEMİYETİN TESİSİ

AZANIN (25)e İBLAĞI

HEYETİ İDAREDE TEBDİLAT

KONGREDE MEVCUT BULUNAN HEYET İDARE AZASI

HEYETİ İDARENİN REİS VE KÂTİPLERİ

CEMİYETİN MEMURİN MEVZUFESİ

CEMİYETİN RİYASETİ

HEYETİ İDARENİN MÜKERRERATI

Ve

İcraatı – adedi içtima

Haftaya tehir olunanlar

Ret olunan mutalaat ve teklif

İCRA OLUNAN 582 KARAR

VE

Bunlardan istihsal olunan fevâid

KOMİSYONLAR

NİZAMNAME KOMİSYONU

TETKİK MUHALEFET KOMİSYONU

TETKİK HESABAT KOMİSYONU

MEVÂDD MÜSTACEL VEYA GECE KOMİSYONU

SEYİR SEFAİN ŞİRKETİ HAKKINDA KOMİSYON

KİBRİT VE SİGARA KÂĞIDI KOMİSYONU

PİYANGO KOMİSYONU

MECMUA KOMİSYONU

MADALYA KOMİSYONU

İSTİKBAL KOMİSYONU:

      Millet necibenin nakdineyi hamiyetiyle alınan torpido muhriplerinin müşaşaa bir istikbali için mukarrerat ve tedbir ittihaz etmek üzere teşkil eden komisyon geceli gündüzlü çalışmaktadır.

Sayfa: 500 – 501 – 502 – 503 – 504 – 505 – 506 – 507 – 508  – 509

<< 2 >>

MÜKERRERAT MÜHİMME

VE

TATBİK VE İCRASİNDAN ELDE EDİLEN NETAYİÇ

1 – Seyahat iradiye:

2- Enver ve Niyazi kruvazörleri ianesinin ilk siparişe kadar alıkonulması,

3 – halkta görülen eseri galeyandan istifade için (6655) kuruş masraf ihtiyariyle (50) iane sandığı yaptırılmış ve bu vasıta ile birkaç bin lira iane alınmıştır.

4 – muhaberat cemiyetin posta icraatından şubeden gönderilecek evrak ve mektup, irsalât nakdiye ve saire ye de şamil olmak üzere muaf tutulması hakkında 29 teşrin evvel tarihinde maliye nezaretine müracaat olunmuş ve talep vaki isaf edilmiştir.

5 – İstanbul teşkilatı

6 – Kurban derileri hakkında.

7 – Hüviyet varakası.

8 – Beyanname.

9 – Divan gayri muntazama senedatının kabulü.

10 – Sereni küşadı hakkında:

11 – Mabeyn hümayuna heyet azami.

12 – Drama ahali muhteremesinin teklifi.

13 – Tüccar heyeti teşkili.

14 – Müzayedelerin mazbutiyeti hakkında.

15 – Bahriye küçük zabit mektubu.

16 – Matbuata ziyafet iatası.

17 – Dört kıta torpido muhribinin mukavelenamesinin teatisi

İptidaları bu teşebbüs milliyenin semeredar olmayacağı zannında bulunanlar çok idi.  Gambil paşa dahi ramazanda Selanik’te verilen ziyafette donanma ianesinin (35)bin lirayı geçemeyeceğini beyan etmişti.

  Navarin faciasını müteakip Osmanlıların üç sene zarfında ihzar ettiği ve hicretin 1247 nci senesinde kaptanıderya damat Halil paşanın kumandasında bahri sefide çıkardıkları <<2>> üç ambarlı <<7>> kapak <<12>> firkatin <<14>> Korvet ceman <<37>> kıta sefineyi harbiyeden ibaret donanmanın avdette kalayı Sultaniyeden müruru.

Sayfa: 497 – 498 – 499

DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ MERKEZ UMUMİYESİNİN 6.TEMMUZ.1325 DEN 30.HAZİRAN.1326TARİHİNE KADAR

360 GÜNLÜK İCRAAT VE MUAMELATININ RAPORUDUR.

CEMİYETİN TESİSİ

AZANIN (25)e İBLAĞI

HEYETİ İDAREDE TEBDİLAT

KONGREDE MEVCUT BULUNAN HEYET İDARE AZASI

HEYETİ İDARENİN REİS VE KÂTİPLERİ

CEMİYETİN MEMURİN MEVZUFESİ

CEMİYETİN RİYASETİ

HEYETİ İDARENİN MÜKERRERATI

Ve

İcraatı – adedi içtima

Haftaya tehir olunanlar

Ret olunan mutalaat ve teklif

İCRA OLUNAN 582 KARAR

VE

Bunlardan istihsal olunan fevâid

KOMİSYONLAR

NİZAMNAME KOMİSYONU

TETKİK MUHALEFET KOMİSYONU

TETKİK HESABAT KOMİSYONU

MEVÂDD MÜSTACEL VEYA GECE KOMİSYONU

SEYİR SEFAİN ŞİRKETİ HAKKINDA KOMİSYON

KİBRİT VE SİGARA KÂĞIDI KOMİSYONU

PİYANGO KOMİSYONU

MECMUA KOMİSYONU

MADALYA KOMİSYONU

İSTİKBAL KOMİSYONU:

      Millet necibenin nakdineyi hamiyetiyle alınan torpido muhriplerinin müşaşaa bir istikbali için mukarrerat ve tedbir ittihaz etmek üzere teşkil eden komisyon geceli gündüzlü çalışmaktadır.

Sayfa: 500 – 501 – 502 – 503 – 504 – 505 – 506 – 507 – 508  – 509

<< 2 >>

MÜKERRERAT MÜHİMME

VE

TATBİK VE İCRASİNDAN ELDE EDİLEN NETAYİÇ

1 – Seyahat iradiye:

2- Enver ve Niyazi kruvazörleri ianesinin ilk siparişe kadar alıkonulması,

3 – halkta görülen eseri galeyandan istifade için (6655) kuruş masraf ihtiyariyle (50) iane sandığı yaptırılmış ve bu vasıta ile birkaç bin lira iane alınmıştır.

4 – muhaberat cemiyetin posta icraatından şubeden gönderilecek evrak ve mektup, irsalât nakdiye ve saire ye de şamil olmak üzere muaf tutulması hakkında 29 teşrin evvel tarihinde maliye nezaretine müracaat olunmuş ve talep vaki isaf edilmiştir.

5 – İstanbul teşkilatı

6 – Kurban derileri hakkında.

7 – Hüviyet varakası.

8 – Beyanname.

9 – Divan gayri muntazama senedatının kabulü.

10 – Sereni küşadı hakkında:

11 – Mabeyn hümayuna heyet azami.

12 – Drama ahali muhteremesinin teklifi.

13 – Tüccar heyeti teşkili.

14 – Müzayedelerin mazbutiyeti hakkında.

15 – Bahriye küçük zabit mektubu.

16 – Matbuata ziyafet iatası.

17 – Dört kıta torpido muhribinin mukavelenamesinin teatisi

İptidaları bu teşebbüs milliyenin semeredar olmayacağı zannında bulunanlar çok idi.  Gambil paşa dahi ramazanda Selanik’te verilen ziyafette donanma ianesinin (35)bin lirayı geçemeyeceğini beyan etmişti.

Sayfa: 510 – 511 – 512 – 513 – 514 – 515

ŞUBATIN GAYRİ MAHALLERİNDEN VARİD OLAN EVRAK

Bunların adedi (3229) olup envai ve havale olduğu mahaller bervech atidir. 

EVRAK SADRE

Elden verilen ve kopyası alınmamış olan birçok muharrerat hariç olduğu halde 360 gün zarfında cemiyetten 3266 evrak olmuştur. 

Sayfa: 516 – 517 – 518 – 519

Hizmet maddiye ve maneviye cemiyet arasında bir mukayese.

Cemiyetin hizmeti maddiyesi:  Tafsilat maruzeden müsteban olacağı vechile cemiyetin ilk üç ayı nizamnamenin tanzim ve muameleyi tastikiyesiyle geçmiştir.

Çünkü hissen ibtida etmiş olmak için cemiyetin rasin ve metin esaslar üzerine bina edilmesi lazım idi.  iyi bir başlangıç her işin nısfını, hissen niyette diğer nısfını teşkil ettiği cihetle kendisinde her iki şartın mevcudiyetini gören heyetimiz milletin cemiyetine bilaistinad emin hadvelerle paylarıyla yürüdü. 

Sayfa: 520 – 521 – 522

MECLİS UMUMİ ENCÜMEN İDARESİNİN RAPOR HAKKINDA VE TANITIM EYLEDİĞİ MAZBATADIR.

Mazbata dökümü ve imzalar

Mazbata muharriri

Umur cezaiye müdürü ve hukuk mezunlar

cemiyeti murahhası Celal

İskenderiye murahhası

Ziya

Beyoğlu şubesi murahhası

Zeki

Ankara mebus ve murahhası

Talat

Tosya ticaret cemiyeti

Murahhası

Muharrem

Uhuvvet israiliye kulübü

Reis ve murahhası

Yuşa

Mektep rütiye müdürü ve mezuniyen mülkiye

İttihat ve tavin cemiyeti murahhası

Şevki

Zabıt katibi

Beykoz şubesi murahhası

Mustafa Nizamettin

Encümen idare reisi

Meclisi mebusan murahhası

Drama mebusu Riza

Ekin kulübü ve memuratelaziz vilayet

Murahhas hocazade

Ahmet.

Sayfa: 523 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 – 529 – 530 – 531 – 532 – 533 – 534

MUKADDEME

<< VARİDAT >>

“ SARFİYAT “

( TETKİKİ HESABAT )

< TORPİDOLARIN BEDEL VE SURETİ MÜBAYAALARI >

DONANMA MECMUASI

MÜTALAAT

Sayfa: 535 – 536 – 537 – 538 – 539

DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ MECLİS UMUMİSİNİN ZABITNAMESİDİR.

Birinci içtima

Fi 6 Temmuz sene 1326                                           gün Salı.

RUZNÂME-İ MÜZAKERAT    

İKİNCİ CELSE

ÜÇÜNCÜ CELSE

ATABE-İ SENİYYE HUZURAT HİLÂFETPENAHİYE:

Donanmayı Osmanî muaveneti milliye kongresi reis evveli

Karesi mebusu

Mecidi

İdare komisyonu raporunu Çarşamba günü takdime karar vermiştir.  Maliye encümeninin hesabanın ruyeti hususundaki zaman tayini meselesi bir neticeye aktaran edememiş ancak idare raporun Çarşamba günü tetkikinden sonra maliye encümeninin vazifesi hitam bulduğu takdirde verilecek raporun da tetkiki ciheti kararlaştırılmıştır. 

Bade meclis umumiyenin Çarşamba günü saat altıda daireyi bahriye salonunda ictimaine onbire çeyrek kala üçüncü celse hitam verildi.

Zabıt kâtibi           

Hüseyin Neşet

Reis

Abdülaziz Mecidi

İKİNCİ İÇTİMA

Fi: 14 Temmuz sene 1326 gün Çarşamba

     Donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti meclis umumisinin ikinci içtimai Temmuz ruminin on dokuzuncu Çarşamba günü reis Mecidi efendinin riyasetleri tahtında olarak inakad etti.

Donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti riyaset aliyesine

Utufetlü efendim hazretleri

Edirne de bulunmaklığım ve mah Halik ondördüncü çarşamba günü inakat edecek kongrede ispatı vücut edemeyeceğim hasebiyle iki üç gün kadar imtidad edecek gaybubiyetim esnasında her hususta refik muhteremim azadan Mahmut İzzet Bey efendinin reyine iştirak ederim.  Cemiyetin tezyidi varidatı hususunda bir takım teşebbüsler derdest takdim ise de inşallah gelecek kongrede arzla muhterem cemiyetimize dolayısıyla milletimize hizmet etmiş olacağım maruzdur.  Ol babda ferman efendim hazretlerinindir.  12.Temmuz. Sene 1326

Kongre encümen maliyesi azasından

Flilo Pasyan 

Sayfa: 540 – 541 – 542 – 543 – 544 – 545

ÜÇÜNCÜ İÇTİMA

     Kongre, reisi Abdülaziz Mecidi efendinin riyasetleri altında olarak saat altıbuçukda hünkâr dairesinde inakad etti. 

     Kurban derileri komisyonu:

     Hüviyet varakası:

     Beyanname:

Divan gayri muntazama senedatının kabulü:

Ser- ki küşadı:

Mabeyin hümayuna heyeti azami:

Drama ahalisinin teklifi:

Tüccar heyeti teşkili:

     Tüccar heyeti teşkili hakkında encümenin mütalaası tasvip kılınmıştır.

Müzayedelerin mazbutiyeti:

     Müzayedelerin mazbudiyeti hakkında encümenin mütalaası kabul olunmuştur.

Bahriye küçük zabit mektebi:

MATBUATA ZİYAFET KEŞİDESİ

DÖRT TORPİDO MUHRİBİNİN İŞTİRASI

     Torpido muhriplerinin iştirası hususunda cemiyetin hizmet keşidesi takdir olunmuş ve kongrece şiddetle alkışlanmıştır.

İKİ NAKLİYE SEFİNESİ İŞTİRASI

TAHTELBAHİR SEFAİN HAKKINDAKİ MÜTALAAT

Kâtip                                  Reis evvel

Hasan Neşet                Abdülaziz Mecri

DÖRDÜNCÜ İÇTİMA

Kartpostal meselesi

MAHMUD ESAT EFENDİ LAYİHASI

TORPİDOLARIN GEZDİRİLMESİ

TAHİR BEYİN TEKLİFATI

İKİNCİ CELSE

Hacazade

Ahmet

     Matbuata beyanname yazılması için beş kişilik bir heyet teşkil edilmiştir.

Kâtip

Hasan Neşet

Sayfa: 546 – 547 – 548 – 549 – 550 – 551 – 552 – 553 – 554 – 555 – 556 – 557 – 558

BEŞİNCİ İÇTİMA

Birinci celse

İkinci celse

ALTINCI İÇTİMA

Donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti merkez umumiyesinin bidayet tesisinden 30.Temmuz.1326

Makbuzat

Mülahazat:

Bidayeti muamele olan 15.ağustos.1325 tarihinden 30. Haziran 1326 tarihine kadar olup meclis umuminin bil tetkik tasdikine iktirân eden:

1.Temmuz. 1326 tarihinden 31.Temmuz.1326 tarihine kadar:

Y E K Û N : 48.919.568kuruş.  00para.

Tarihine kadar geçen müddette iktisap ettiği hal maliyesini mübin tanzim kılınan hülasadır.

Sarfiyat ve mevcudat.

Mülahazat:

Bidayeti muamele olan 15.ağustos.1325 tarihinden 30.Haziran 1326 tarihine kadar olup meclis umuminin bil tetkik tasdikine iktirân eden:

1.temmuz1326tarihinden 31.Temmuz.1326 tarihine kadar:

Y E K Û N : 48.919.568kuruş. 00para.

İKİNCİ CELSE

Sayfa: 559 – 560 – 561 – 562 – 563 – 564 – 565 – 566 – 567 – 568 – 569 – 570 – 571 – 572 – 573 – 574

Mabadı gelecek mecmuaya

İKBAL KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI BULUNAN KİTAPLARDAN BAZILARI:

Amerikalı bir polisin mahareti namı hikâyeler.

Şarlok Holmesin gizli dosyaları.

Bade mezkûr kitaplar için taşradan sipariş vukuunda yüzde yirmi posta ücreti zam olunur.

 

 LÜTFEN ÖNERİLERİNİZİ BİLDİRİNİZ.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.