DONANMA MECMUASI 104 / 54 15,Temmuz,1915

DONANMA MECMUASI 104 / 54 15.Temmuz.1915 Perşembe: 2,Ramazan,1333 – 2,Temmuz,1331 – 15,Temmuz,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR – Numarası 104 / 54 Veli efendi at yarışlarında: vükelâ-yı fihâm hazerâtı ******************** Ramazan . . . * * * * Mecmua, şeref hulûl eden mübarek ramazanın bütün kitleyi muvahhade-i İslâmiye ve millet muazzama-ı Osmaniye için bâdi-i saadet ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 89 / 41 15,Nisan,1915

  DONANMA MECMUASI 89 / 41 15,Nisan,1915 Perşembe – 30,Cemaziyülevveli,1333 2,Nisan,1331 15,Nisan,1915 MECİDİYE      Şahâmeti milletin nişaneyi iftiharı: Gaybubetinde bugün teessüften ziyade bir hissi fedakârı duyduğumuz bu sevimli gemi ka’r nisyana değil, sahifeyi şana geçmiştir. * * * * * * * * * *   Her millet, vukuatı azimesini abidelerle, takı zaferlerle ruhuna, hatırasına

Read more ›

DONANMA MECMUASI 88 / 40

       DONANMA MECMUASI 88 / 40                          Pencşenbih – Mart,26 /Cemaziyülevvel 23                         Matbaa Hayriye ve şürekâsı                                                                  beheri 40 paradır Perşembe – 23,Cemaziyelevvel,1333 – 26,Mart,1331 – 8,Nisan,1915 DONANMA Mücahiddin Irak: Irakda melun İngilizleri hâib ve hâsır bırakan mücahidinden bir hatıra M E C İ D İ Y E      Karargâhı umumi; Matbuata <<Mecidiye kruvazörümüzün zıyaını tebliğ etti.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 87/39 Perşembe 19,Mart,1331

  DONANMA MECMUASI 87/39                   Perşembe 19,Mart,1331 Matbaa Hayriye ve şürekâsı                                   Bahası 40 paradır 16,Cemaziyülevvel,1333 – 19,Mart,1331 – 1,Nisan,1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Toplarımız şimendiferde * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Sonuna kadar * * *      İ’tilâf-ı müselles (üçlü uzlaşı), nâmerdâne (alçaklık)

Read more ›

DONANMA MECMUASI 86 / 38 25,Mart,1915 Perşembe

DONANMA MECMUASI 86 / 38                       25,Mart,1915 Perşembe 9,Cemazeyılevvel,1333 – 12,Mart,1331 – 25,Mart,1915 – Perşembe. Ateş dehan toplarımız sahayı harbe giderken ************************** – boğaz müdafilerine –        Kahramanlar. .      İnsanlar doğar, yaşar, ölür. Ölenlerin çoğu unutulur. İsmi unutulmayan, kendi ölmüş iken adı, sanı yaşayanlar milletine, vatanına, insanlara iyilik edenler; büyüklük gösterenlerdir. . . Bugün müdafaasıyla

Read more ›

DONANMA MECMUASI 85 / 37 15,Mart,1915

DONANMA MECMUASI 85 / 37 15,Mart,1915 28,Rebiülahir,1333 – 2,Mart,1331 – 15,Mart,1915 Düşman kudurmuş: merdane müdafaasıyla tarihi âleme kayıt olunan Çanakkale’den bir hatıra. ******************** BİR TORPİDOMUZUN KAHRAMANLIĞI      Çanakkale önünde mağrur kuvveti olarak dolaşan düşman sefain-I harbiyesinin nevm-i (sönmek,sükun) gururundan bilistifade torpidolarımızdan biri düşmanın iki sefaine-i harbiyesiyle (harb gemileri) bir nakliye gemisini torpillemişdir. Müttefiklerimiz, taht-el bahirleriyle

Read more ›

DONANMA MECMUASI 84/36 – 8,Mart,1915

DONANMA MECMUASI 84 / 8,MART,1915    Numara: 84/36 – 21,Rebî-ül-âhır,1333 – 23,Şubat,1330 – 8,Mart,1915 – pazartesi. Kabe-i ravza hürmetine: kabe-ül İslam pişgahında cemaat-ı kübrâ Ya rabbi kabe-i ravza hürmetine Müslümanları mansur eyle. . . . . . . . . . . . Kahraman Mehmet çavuş <<cihan titrer sebat-ı payı erbabı metanetten.>>      Çanakkale boğazını

Read more ›

DONANMA MECMUASI 83 / 29,Şubat,1915

DONANMA MECMUASI 83 / 29,Şubat,1915 Numara:83 – 35                                                                    pazartesi – Şubat,16,1330 CEBEL-İ ARAFAT İttihadı İslam: Allah’ın emri mucibince Cebel-i Arafat’ta uhuvvet-i İslamiyeyi musavver levhayı garra ************************************ ÇANAKKALE BOMBARDIMANI <><><><><><><><>       Düşman cebin (korkak) her yerdeki hezimetini örtmek için Çanakkale’yi birkaç gündür neticesiz bombardıman etmekte ve şanlı tabiyelerimizdeki kanlı, canlı müdafaalarımızın gülleleri önünde sıkışınca ateş sahasının

Read more ›

DONANMA MECMUASI 82 / 22,Şubat,1915

DONANMA MECMUASI 82 / 22,Şubat,1915    Numara: 82 – 34                                               pazartesi – şubat,9,1330 / Rebiülahir,7,1333 DONANMA      Cihâd fi-sebil-illâh: Nefir cihada lebbeyk-zen-i icabet (halk Allahın emrine koşup uyan) olan mensubin ve muhibbân-ı mevlevi alayı namına tarafı eşraf cenabı hilafet penahiden ihsan buyurulan sancağın harbiye nezareti meydanında resmi teslimi. *********************** ZAFER VE HAREKÂT-I MEZBÛH-ÂNE ( zafer

Read more ›

DONANMA MECMUASI 81 – 15,şubat,1915

    DONANMA MECMUASI 81 – 15,Şubat,1915 Donanma 30,Rebiülevvel,1333 – 2,Şubat,1330 – 15,Şubat,1915 Mevlid-i nebevi alay-ı valası Zatı şahanenin teşrif-i hümayunları ve vükelayı fahâm huzurası *   *   *   *   * İyi günler <o> <o> <o> Bu hafta zulm ve cebre karşı silaha sarılan üç müttefik için çok iyi günler idi. Bir taraftan Basra’da diğer taraftan

Read more ›

DONANMA MECMUASI 80 – 8,Şubat,1915

DONANMA MECMUASI 80 – 8,Şubat,1915 Cihâd fi-sebil-illâh: Ardahan’dan bir hatıradır ki, gönüllü kafileyi hamiyet karan Kafkasya’nın sema reşide şevâhikinden bize selamlar isar eyliyorlar DONANMA 23,Rebiülevvel,1333 – 26,Kanunusani,1330 – 8,Şubat,1915 ********** İngiltere Muhasarada      İngilizlerin sarsılmaz bir itikatları vardı; Denizle tahaffuz.. o çürük kafalarda bir akideyi sabite şeklinde duran bu ananeyi tahavvüt nahmet; Esasından mahvoldu. Çünkü

Read more ›

DONANMA MECMUASI 79 – 1,Şubat,1915 Pazartesi

DONANMA MECMUASI 79 – 1,Şubat,1915 Pazartesi. 19,Kanunuevvel,1330 – 16,Rebiülevvel,1333 DONANMA Cihâd fi-sebil-illâh tezahürat-ı ulviyyesinden. Medine-i münevvere ’de otuz bin Müslüman içtimaıyla hücreyi muattaradan çıkarılan sancâk-ı şerif altında cihâd-ı ekber takdisi ve bu hususta ahd ve mîsâk edilmesi. Şimal denizi muharebe-i bahriyesi      Alman filosu menakıb (övünç) şecaatine (yiğitlik) bir sahifeyi zerrin daha ilave etti. Kânûn-i

Read more ›

DONANMA MECMUASI 78

DONANMA MECMUASI 78 – 25,Kanunusani,1915 Cihadı ekber: Medine’yi münevvere’den Şam şerife ihtifali (anma) mahsusa ile nakil edilen ilimi nebeviyyenin, Şeyh-ül-haremi nebevi vedaitiyle muvaceheyi ümmete şeref vürudu. (sureti mahsusada gönderilmiştir.) ooooooooooooooo ARABİSTAN CİHADI NASIL KARŞILADI İngiliz gazetelerinin de kemali hararetle itiraf ettikleri veçh ile “cihadı ekber” bütün Arabistan’da şevki tam ile karşılanmıştır. Düşmanlarımızın ümit ettikleri ne

Read more ›

DONANMA MECMUASI 77

DONANMA MECMUASI 77 – 18,OCAK,1915 Pazartesi Cihadı ekber yolunda: Sudanda kabâil-i garbın İngilizleri mağlup ve perişan eden dilir-âne muhâcimelerinden bir safha. <*> <*> <*> <*> <*> Fransız tahtelbahrinin Çanakkale önünde kaynaması          Kânunusaninin ikinci Cuma günü Çanakkale boğazından girmek teşebbüsünde bulunan “Saphir” ismindeki Fransız tahtelbahri torpile düşerek gark olmuş ve efradından sağ kalanları tarassut botlarımız

Read more ›

DONANMA MECMUASI 76 – 11,KÂNUNUSANİ,1915 Pazartesi

  DONANMA MECMUASI 76 – 11,KÂNUNUSANİ,1915 Pazartesi – 24,Sefer,1333 – 29,Kânunuevvel,1330 – 11,Kânunusani,1915 Cihadı ekber münasebetiyle: Fransız zulmüne karşı senelerce sine-güşâyı ictihad olan merhum Emir Abdülkadir. Burada kan ağlanarak tekrar edilecek fecâyiadandır ki, mağfur müşarünileyh bu gazayı mukaddes de yine bazı Müslümanların hatasıyla muvaffak olamamıştır. <<>><<>><<>>  MUZAFFERİYETLER TEVALİ EDİYOR          Gazetelerde tafsilatı görüldüğü üzere ordumuzun

Read more ›

DONANMA MECMUASI 75 / 4,OCAK,1915 Pazartesi.

Donanma mecmuası 75 – 4,Ocak,1915 pazartesi 22,kanumuevvel,1330 – 17,Sefer,1333 donanma mecmuası 75 – 27 Ölüm saçarken: dünyanın en mükemmel ağır bataryalarına malik olan Almanların müheyya endaht bir ağır obüsü “bu resim gece mehtabında alınmış olduğu için biraz karanlık çıkmıştır”. <<<<<>>>>>*****<<<<<>>>>> MUVAFFAKİYETİ BAHRİYEMİZ =======            Geçen haftaki nüshamızın ilk sahifesi kahraman ordumuzun Kafkasya’daki Rus ordusuna karşı

Read more ›

DONANMA MECMUASI 74 – 28,KANUNUEVVEL,1914

DONANMA MECMUASI 74  –  28.KANUNUEVVEL.1914                        ABİDE-İ SER-NİGÛN (baş aşağı) 93 harbi meş’ûmun hatırayı melaneti şimdi her tarafta mağlup ve makhur edilen Rus ordularının bir timsali perişanısı halinde hakı mezellete serilmiş bulunuyor. <><><><><><><><>  Muzafferiyetler tevali ediyor .   .   .         Bir taraftan felt Mareşal Von Hindenburg’un kumandasındaki Alman orduları Rus sürülerini

Read more ›

DONANMA MECMUASI 73 – 21,Kânunuevvel,1914

DONANMA MECMUASI 73   –   21,Kânunuevvel.1914 MÜSLÜMANLARIN ENZARI İNTİBAHINA (Müslümanların nazarı dikkatine) Ve se ya ‘lemullezine zalemû ( 26 / ŞUARÂ – 227) ( Zulmedenler yakında bilecekler)      Bu resim gaddar, vahşi, hain İngilizlerin Hindistan’da ika eyledikleri mezalimin bin sözden beliğ ispatıdır.  Top ağzına bağlanan bu biçareler, Müslümandır.  Her gün düşman elinde inleyenler, Müslümandır.  İlanı cihat

Read more ›

DONANMA MECMUASI # 72 – 14,Kanunuevvel,1914

DONANMA MECMUASI # 72 – 14,Kanunuevvel,1914 Muhterem kahraman Mareşal Hindenburg – maiyeti erkanı Harbiye’siyle birlikte. <<<<<<<*******>>>>>>> Ölümden de metin – cenubi Amerika sularındaki Alman gemilerinin şanlı akıbeti      İbtidai harbten, şu son rütbeyi şecaatini iktisaba kadar müttefikimiz  şanlı Almanya’nın dört beş parça hafif fakat aslan yürekli efradı taşıyan kruvazörleri, İngilizlerin, Fransızların, Japonların hülasa denilebilir ki

Read more ›

DONANMA MECMUASI 71 – 7,Kanunuevvel,1914

DONANMA MECMUASI 71 – 7.Kânunuevvel.1914     Afganistan Emiri Sirâc-ül-Millet-ül-Habibullah Han Hazretleri [Halkı kendisine “Sirâc-ül-Millet ve’ddîn” (Halkın ve Dinin Nuru) adını vermiştir. *   *   *   *   *   *   *   *   * Afgan’da münteşir “Sirac-el haber” gazetesinde mütalaa olunduğuna göre, pek çok Bülücistan askeriyle de takviye edilmiş olan Afgan ordusunun Emir Habibullah Han kumandasında olarak tahşid

Read more ›

DONANMA MECMUASI 70 / 30,TEŞRİNİSANİ,1914 (Kasım)

DONANMA MECMUASI 70 / 30,TEŞRİNİSANİ,1914                    11,Muharrem,1333 / 17,Teşrinisani,1330 / 30,Tesrinisani,1914 Pazartesi ZAFERDEN AVDET *   *   *      Rusların Karadeniz boğazını kapamak için vaki olan hainane teşebbüslerini akim bırakan sonra Odessa limanında iki Moskof top çekerini gark ve mezkûr limanı birçok saat mütemadiyen bombardıman ettikten sonra avdet eyleyen gayreti vataniye ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 69 – 23,Kasım,1914

DONANMA MECMUASI 69 / 23,Teşrinisani,1914 FETVA-I ŞERİFE     ((İslamiyet aleyhine tehacüm iada vaki ve memaliki İslâmiye’nin gasb ve gareti “yağma” nüfusu İslâmiye’nin sebi ve esir edilmeleri mütehakkık “doğruluğu meydana çıkan” olunca padişahı İslam hazretleri nefir âmm “cemiyeti toplama” suretiyle cihadı emir ettikte ayeti celilede hüküm menifence kâffe-i Müslümin üzerine cihad farz olup genç ve ihtiyar

Read more ›

DONANMA MECMUASI 68 – 16,Teşrinsani,1914

DONANMA MECMUASI 68 – 16,KASIM,1914                         Moskoflar böyle kaçar:  Tannenberg’de müttefikimiz Alman cengâverlerine 90000 esir vererek kaçan Moskof vahşileri 16,Teşrinsani,1914 – 27,Zilhicce,1332 – 3,Teşrinsani,1330 – Pazartesi Cihad ya müslimîn *   *   *   *      Cihad ya muvahhidin…  Siz Allah’a inanır, peygamberi, nebî ahir zaman

Read more ›

DONANMA MECMUASI 67 / 9.KASIM.1914 Pazartesi.

DONANMA MECMUASI 67 / 9.KASIM.1914 Pazartesi. 20.Zilhicce.1332 – 27.Teşrinevvel.1330 – 9.Teşrinsani.1914 pazartesi. Birer birer batan: İngiliz’in HMS Aboukir gemisi batarken ********** ŞİLİ MUZAFFERİYETİ BAHRİYESİ Yevmi gazetelerde meserretle (sevinç) okunduğu üzere müttefikimiz olan Almanya hükümet fahimesinin (itibarlı) bir müfrezeyi bahriyesi cenubi Amerika’da Şili sahilinde kendine faik bir İngiliz kuvvetiyle harbe girişmiş, hakkın galebeyi katiye si emri

Read more ›

DONANMA MECMUASI 66 / 2,KASIM,1914 PAZARTESİ

DONANMA MECMUASI 66 / 2,KASIM.1914 Pazartesi. İNGİLİZLER BOĞULURKEN *********************************************************************** Bayram tebriki – id bir balayı id ediyoruz (aziz bir bayramdayız). Cebel Arafatta lebbeyk tazarruleyhe nalan Müslümanlar sevinsinler. Bayramın ilk günü zaferin birinci hatvesi oldu. Kurban bayramının her iki cihettende sevgili halife ve hakanımıza mübarek olmasını haktan diler ve cümle Müslümanlara takdimi tebrikat ederiz. Bİ-HAMDİ LİLLAH

Read more ›

DONANMA MECMUASI 65 26.Ekim.1914

DONANMA MECMUASI 65 26.Ekim.1914 6.Zilhicce.1332 – 13.Teşrinevvel.1330 – 26,Ekim.1914 KIYMETDAR YADİĞARLAR. ASKER GEÇERKEN Mecmua idaresine imzasız olarak gönderilen bir mektubu veçhe âti derç etmeği büyük bir vazife telakki ediyoruz. Her hatırayı mesude gibi geçti ve gitti. Fakat nazarı iştiyakımda (özlem) son irtisamatı (görüntü) gaib olmadı. Zaten kalp ve vicdana taalluk (ilgili) eden ne vardır ki,

Read more ›

DONANMA MECMUASI 64 / 19,EKİM.1914

DONANMA MECMUASI 64 29.Zilkade.1332 – 6.Teşrinevvel.1330 – 19.Ekim.1914 – PAZARTESİ. DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR. MİLLET MÜSELLEMİN DOĞRU: HAYATI ASKERİYE ______________________________________ HEYETİ TEMSİLİYEMİZ VE ŞÜKRANI AZİM Gazeteler ile de ilan edildiği üzere donanma cemiyeti geçen Cuma gecesi şehzade başındaki millet tiyatrosunda Burdur ve Isparta mesaibzadegânı (felaketzedeler) menfaatine muhterem ve âli himmeti dâhiliye nazırımızın himayeyi mahsusalarında büyük

Read more ›

DONANMA MECMUASI 63 12.Teşrinevvel.1914

DONANMA MECMUASI 63 – 12.Teşrinevvel.1914 Pazartesi – 29,eylül.1330 – 22,zilhicce.1332 – 12,Teşrinevvel.1914 İntibaat: bahriye kursları – torpido ve seyirü sefainde kazanan zabitan efendiler. Isparta belediye reisi matbuata şöyle bir telgraf çekiyor: BİR FERYADI İSTİMDAD <> Burdur ve Isparta için… Bu telgraf nameden kalbi sızlamayacak bir hamiyetperver var mıdır? Cemiyetimiz, kuvvetini milletten alır. Kasasındaki bir kuruş

Read more ›

DONANMA MECMUASI 62 5.Teşrinevvel.1914

DONANMA MECMUASI 62 Pazartesi Eylül 22 – zilkade 15 Pazartesi: Zilkade 15/1332 – Eylül 22/1330 – Teşrinievvel 5/1914 İntibaat – Mektebi bahriyeyi şahanenin 1.Temmuz.1330 tarihinde alınan en son guruptur. (en önde bulunan küçük talebe mektebe hariçten matlup “istenilen” derecede talebe tedariki müşkül bulunduğundan 1329 senesi zarfında birinci seneye namzet olarak alınan 11 – 12 yaşlarında

Read more ›

DONANMA MECMUASI 61 28.Eylûl.1914

DONANMA MECMUASI 61 Numara 61 pazartesi eylül 15 – zilkade 8 Numara: 61- Pazartesi: 8.Zilkade.1332 – 15.Eylül.1330 – 28.Eylül.1914 CÜRET NELER YAPIYOR Kariler yevmi gazetelerde bi-t-tab’ (tabiatıyle) sevinçle okumuşlardır. Londra’dan 22 Eylül tarihi ile gelen bir ajans reuters telgraf namesi bize şu satırları tebliğ ediyordu: (Abukır, hug, crossy ismindeki üç İngiliz kruvazörü şimal denizinde Alman

Read more ›

DONANMA MECMUASI 60 21.Eylûl.1914

DONANMA MECMUASI 60 Pazartes – eylül 8 – zilkade 1 numara 12 – 60 Pazartes – eylül 8 – zilkade 1 numara 12 – 60 Pazartesi: 1.Zilkade.1332 / 8.Eylûl.1330 / 21.Eylûl.1914 D O N A N M A İntibaat: Heybeli ada’da icra edilen geçit resminde Yavuz dretnotu GEÇİT RESMİNİ GÖRMEYENLER Bu hafta millet tiyatrosuna gelmelidirler.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 59 14.Eylûl.1914

DONANMA MECMUASI 59 23.Şevval.1332  –  1.Eylül.1330  –  14.Eylül.1914 Pazartesi  –  numara 59                         Zaman saltanatında Moskof kralı deli Petro’nun Prut’ta esaretini gören Sultan Ahmet Salis (üçüncü)           (Karilerimiz;  Geçen nüshadan itibaren derç etmeğe başladığımız “Murat-l-muzaffer” unvanlı ve nüshası madûm (yok olan) tarihi dikkatle okumalıdırlar.  Bu eser;  Sultan Ahmet salis zamanında Baltacı Mehmet

Read more ›

DONANMA MECMUASI 58 7.Eylûl.1914

DONANMA MECMUASI 58                        Hadisat – zat-ı-Şevket simat-ı hazret padişahıye muâyede resmi hümayununa teşrif ederlerken. DONANMA HAYATTIR      Yavuz Midilli zırhlılarının mubayaası üzerine itilaf-ı müsellese mensub gazeteler tarafından koparılan feryadın numunelerini şehrimize gelen Fransız gazetelerinde görüyoruz.  Fuzuli feryatların siyasi cihetlerini, siyasi sebeplerini tetkik etmek vazifemiz değildir.  Fakat Türkiye’nin iki gemi alması üzerine izhar edilen bu

Read more ›

DONANMA MECMUASI 57 31.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 57                    Numara: 57 donanma cemiyeti haftalık gazetesidir Gasb olunan sevgili drednotumuz! Sultan Osmanın en son resmi YAD-I HAZİN:      Bu gün hangi müslümanın kalbini yoklasak orada bir yad-ı hazinin adeta tahcir etmiş olduğunu anlarız.  Bu yadı hazin ise “Osman evvel”, “Reşadiye” ye aittir.  Bu gün açıktan açığa söylemekten çekinmeyiz ki

Read more ›

DONANMA MECMUASI 56 17.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 56   Pazartesi  ramazan 25 / agustos 4 DONANMA Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Beheri 40 para Matbua Hayrettin ve şürekâsı 1332.Ramazan.25 / 1330.Ağustos.4 / 1914.Ağustos.17 Mektebi harbiye şahadetname tevzii münasebetiyle Sevgili muhterem kumandanımız vükelasıyla avdet buyururlarken ***************************      Mersayi Dersaadet’in vürudu muzafferiyet murudüyla millet muazzamayı Osmaniye’yi mesrur eden” Goben, Breslav”, Yavuz, midilli zırhlılarımız

Read more ›

DONANMA MECMUASI 55 10.Agustos.1914

DONANMA MECMUASI 55                                                  55           pazartesi Ramazan 18                                                         Temmuz 28                         DONANMA Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası 40 paradır                      Matbua Hayrettin ve şürekâsı  18.Ramazan.1332   28.Temmuz.1330   10.Ağustos.1914 YAPIŞTIRMALARIMIZ BİR PARALIK                                                                                    ON PARALIK      Yukarıya iki türlüsünün resmini bastığımız yapıştırmalar “1” paralık (eflatun)

Read more ›

DONANMA MECMUASI 54 (3.Ağustos.1914)

DONANMA MECMUASI 54 (3.Ağustos.1914) Pazartesi: Ramazan 11/ Temmuz 21   DONANMA donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.     Bahası 40 paradır. Matbua Hayrettin ve şürekâsı abone: İstanbul ve taşra için 40 kuruş/ ecnebi memleketlere 12 franktır.      Pazartesi: 21.Temmuz.1330  11.ramazan.1332                     DONANMA       3.Ağustos.1914                                              merci: donanma cemiyeti merkez umumisinde daireyi mahsusa. Nüshası 40 para                        donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.                                      Numara: 54 İntibâât –

Read more ›

DONANMA MECMUASI 53 – 5 27.Temmuz.1914

DONANMA MECMUASI 53 – 5  Pazartesi: Ramazan 4/ Temmuz14   DONANMA donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.      Bahası  40 paradır                                                                         bu nüshada Fatih dretnotunun güzel bir resmi vardır.      Matbua Hayrettin ve şürekası         4.ramazan.1332                                                                                                                                                abone: İstanbul ve taşra için 40 kuruş/ ecnebi memleketlere 12 franktır. Pazartesi: 14.temmuz.1330                       DONANMA        27.temmuz.1914                                                                   merci: donanma cemiyeti merkez umumisinde daireyi mahsusa. Nüshası 40

Read more ›

DONANMA MECMUASI 52 – 4 20.Temmuz.1914

DONANMA MECMUASI 52-4   Pazartesi: Şaban 26/Temmuz 7   10.Temmuza hürmet ve ta’zim  DONANMA   donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası  40 kuruştur                                                              bu nüshada Fatih dretnotunun güzel bir resmi vardır. Matbua Hayrettin ve şürekası 10 TEMMUZ. . . * * * * * *       Gazetemiz;  Pazarertesi günü çıkıyor.  İki gün sonra, güneş, bu mavi semayı yaldızladığı zaman hayattan bir gün

Read more ›

DONANMA MECMUASI 51 – 3 13.Temmuz.1914

DONANMA MECMUASI  51 – 3                                            Pazartesi /Şaban 19 – Haziran 30                                                                                51 – 3 DONANMA DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR                     Matbua Hayrettin ve şürekâsı   Bahası 40 kuruş     İlâve parasızdır.  Müvezzilerden isteyin                      Pazartesi 19.Şaban.1332                                                                                             abone:                       30.Haziran.1330                                      DONANMA           İstanbul ve taşra için 40

Read more ›

DONANMA MECMUASI 50 – 2 5.Temmuz.1914

  DONANMA MECMUASI  50 – 2                         Pazartesi Şaban 12 / Haziran 23    /    DONANMA  /  donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Bahası 40 paradır              Matbuat Hayrettin ve şürekası Abone: İstanbul ve taşra için 40 kuruş                                                             12.Şaban.1332 Ecnebi memleketlere  12 frank                    DONANMA            23.Haziran.1330  Pazartesi Merci: Donanma Cemiyeti merkez umumisinde daireyi mahsusa.                    5.Temmuz.1914     Bahriye nazırımız Fransa

Read more ›

DONANMA MECMUASI 49-1/ 20.Haziran.1914

DONANMA MECMUASI 49-1        Şaban 5                                                      Donanma Cemiyetinin haftalık gazetesidir.                         Haziran 16              Donanma mecmuası                   bahası bir kuruştur.                             Pazartesi: 5 şubat 1332                                                         Abone:               16.haziran 1330                    DONANMA    İstanbul ve taşra için 40 kuruş               29.haziran.1914                                                      ecnebi memleketlere 12 franktır.      Nüshası 40 para            donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.               Numarası: 49 – 1 Muhterem millete         Yevmi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 47 – 48 / Şubat-Mart.1914

DONANMA MECMUASI  47 – 48 KANUNUEVVEL – ŞUBAT 1329 / ŞUBAT – MART 1914                                                NUMARA: 47 – 48                     OSMANLI BAYRAGINA DENİZLERDE REHBER-İ ARŞI İ’TİLÂ’ (yükselme) OLAN BİR İMAMEYİ İRFAN İHTİVA OSMANLI DONANMA CEMİŞETİ AZAYI KEREMİNDEN FAZİLETLİ İZZEDDİN BEY EFENDİ HAZRETLERİ.   TETEBBU’(tetkik) EDEBİ SAHİFELERİ <<VOLTER>>      Fransuva Mari

Read more ›

DONANMA MECMUASI 45 – 46

DONANMA MECMUASI 45 – 46 Teşrinisani, kânunuevvel 1329                                          numara: 45 – 46      BİR REİS-ÜL MÜTEFEKKİR ENVER PAŞA HAZRETLERİ. BAHR-İ-SEFİD MESELESİ “Akdeniz meselesi” İTALYANIN KUVVE-İ BAHRİYYESİ “İngiltere ve düveli saire”      Birinci İtalyan tersanesi tesis ettiği zaman alâmetifarika olmak üzere cephesine (MODE NOSTRUM) (bizim deniz) kelimelerini yazmışlardı.      İtalya hükümeti bu iki kelime ile eski Roma

Read more ›

DONANMA MECMUASI 43 – 44/Eylûl-Ekim. 1913

DONANMA MECMUASI 43 – 44 EYLÛL – TEŞRİN EVVEL 1329 / EYLÛL – EKİM 1913                      NUMARA: 43 – 44 BABANZADE MERHUM İSMAİL HAKKI BEY.   BEREKET ÜL RİCÂL HAKKI BEY      Az zaman içinde ne kadar çok şey ve şahıs kayıp ettik.  Haritamız kadar defteri nüfus umumiyemiz de müsabdır (isabet).  Bir kafileyi ilmek geçen hafta

Read more ›

DONANMA MECMUASI 42/Agustos.1913

DONANMA MECMUASI 42 AGUSTOS.1329 / AGUSTOS 1913                                                                     NUMARA: 42 SUVARİ MIZRAKLI BİRİNCİ ALAY KUMANDAN VEKİLİ BİNBAŞI SAADEDDİN BEY MERHUM. HİSSİYATI HAMİYETLE MEŞHUN (dolu) OLAN KALBİNİN ANİ SURETTE DÜÇARI SEKTE OLMASI SEBEB MEMATI OLDU. Tasavvur eyleyemezdik ki ansızın dursun Felahı ümit için çırpınan o kalbi selim. SEYR-İ HAVAÎ MERÂKİB-İ (binilecek şeyler) HAVAİYENİN HARB-İ BAHRİYEDE KABİLİYET-İ İSTİMALİ.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 41 / Temmuz.1913

DONANMA MECMUASI 41 TEMMUZ 1329 / TEMMUZ 1913                                                       NUMARA: 41 OSMANLILARIN MUHİB (dost) VAFİSİ (sözünde duran) PİERRE LOTİ GALATA RIHTIMINA *FRUJİ* VAPURUNDAN İNERKEN DONANMA İSTEMEZÜK? ** 1 **      Hâlâ büyük babalarımızdan işitiriz, kaptan paşa geçerken köprüler açılır, toplar atılırmış.  Vezira devletten hiç birine böyle – padişaha yakın – bir mevki tazim (yükseltme) verilmemiştir.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 40 / Haziran.1913

DONANMA MECMUASI 40 Haziran 1329 / Haziran 1913                                                                                         numara: 40  NECİD (yürekli) MUTASARRIF MUHTEREMİ NEDİM BEY EFENDİ Ahiren donanma ianesi olarak 59,755 kuruş cemî suretiyle hizmet mebruresi (hayırlı) sebk etmiştir. En muktedir ricali mülkiyemizdendir. MEŞRUTİYETİN RUHUNDA, TRABLUSLA EDİRNENİN KALBİNDE HUN-İ TECEDDÜTÜ (taze kan) ÇARPAN BİR KAHRAMAN ENVER BEY. HAMİDİYE KRUVAZÖRÜ VE ALABAMA         Harp meşum ahirde

Read more ›

DONANMA MECMUASI 39 / Mayıs.1913

  DONANMA MECMUASI 39 MAYIS 1913                                                                                     NUMARA: 39    CENNET MEKÂN SULTAN ABDÜLAZİZ HAN HAZRETLERİNİN ŞEHZADELERİNDEN MAHMUD CELALALEDDİN EFENDİ MERHUMUN CİHET-İ BAHRİYEYE TAYİNİ İSTİRHAMINI MUTAZAMMIN DAİREYİ BAHRİYECE TANZİM KILINIP BALASI LÜTFEN KABUL İSTİRHAMI HAVİ OLAN VE HAKAN MÜŞÂRÜN-İLEYHÂ HAT DEST-İ HÜMAYUNLARI İLE TEVŞİH BUYURULAN MAZBATA:   VELÎ-AHD SALTANAT HAZRETLERİNİN BAHRİYE MÜZESİNİ ZİYARETLERİ MÜNASEBETİYLE MÜZENİN DEFTER

Read more ›

DONANMA MECMUASI 38 / Nisan.1913

DONANMA MECMUASI 38 Nisan 1329 / Nisan 1913 /  sayı 38 MÜSLÜMANLARIN  İÇTİMAİ ŞAİRİ MEHMET AKİF BEY   Fatma âliye hanım efendi tarafından irsal buyurulmuştur. DONANMA      Bu güne kadar inzar (geciktirme) millete bir mevcudiyet arz edemeyen ve belki mevcudiyeti olduğu halde takdir olunamayan şubat-ı mühime, hayatiyemizden birisi varsa o da donanmamız ve onları sevk ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 37 / Mart.1913

DONANMA MECMUASI 37     Numara 37                                                                                                                           Mart 1329   CEDD NECİBİNE LAYIK BİR HAFİD  (Ecdadına layık bir ahfâd)      Bu zat büyük Reşit paşanın hafidi (torunu) Reşit bey efendi hazretleridir ki donanma cemiyetinin cebinin, kalbinin, başının kıymettar muhteviyatını bazil (dağıtan) ederek şimdiye kadar ettiği hizmet azimeyi ahiren müdafaayı milliye heyetindeki sayi cedidesiyle tetevvüç (taçlandırma) etmektedir.  Hamiyetini

Read more ›

DONANMA MECMUASI 36 / Şubat.1913

DONANMA MECMUASI 36 ŞUBAT 1328                                                                                                                  numara:36                                                                                                            EDİRNEDE DÜŞMANIN ATEŞİYLE ECDADIMIZIN MABEDLERİ, MEDFENLERİ (mezar) ARASINDAKİ NURANİ YANGIN DUVARI Edirne müdafii Şükrü paşa hazretleri ASABİYYET-İ IRKIYE VE BUNUN MUHAFAZASI LÜZUMU      Tarihin mühmel yapraklarına tevdi edilen birkaç satırlık veya birkaç sahifelik yazılara bakarak bir millet ve bir erkân tevlit, inkişaf ve inhitatına sebep olan hakiki amilleri bulmağa

Read more ›

DONANMA MECMUASI 34 – 35 / Ocak – Aralık.1912

DONANMA MECMUASI 34 – 35        Numara 34 – 35                                                                                   kanunuevvel – kanunusani 1328 Muhterem karîlere arz-ı i’tizâr      Gaileyi hazıreyi harb dolayısıyla memleketin her şubeyi faaliyet ve meşgulüne târi (ani) olan ve vakfeyi (durak) sükûndan <<donanma mecmuası>>nın hâdimin maddiye ve maneviyesi de hissedar oldukları için mecmuamızın Kânunuevvel ve Sani nüshaları yevm-i muayyen ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 33 / Kasım.1912

DONANMA MECMUASI 33 Bir Osmanlı dretnotu <<matbaayı Hayriye>> ve şürekâsı TEŞRİN SANİ 1328 Numara 33                      Hizmeti tahririye ve kelimiyesiyle memleketimize hizmeti fevkaladede bulunan Ahmet Mithat Efendi merhum KISMI İÇTİMAİ Ticaret-i bahriye hakkında Hatırat ve mülahazat           Geçenlerde irtihâl-i dar-ı beka (ölüm) ederek Osmanlı âlemi ilim ve marifetinde işgal

Read more ›

DONANMA MECMUASI 32 / Ekim.1912

DONANMA MECMUASI 32 SEVGİLİ DONANMAMIZ:  TERKOS GÖLÜ ÖNLERİNDE DÜŞMAN ORDUSUNU BOMBARDUMAN EDERKEN Donanmamızın hizmeti ve ilk muzafferiyeti      Osmanlıların kuvve-i hayatiye bahriyelerinin na-kabil ihya bir surette olduğunu ve şevket bahriyeyi sabıkasının yeniden dirilmesinin mümkün olmadığını iddia edenlere karşı;  balkan hükümet müttefikası harbinin ilanı tarihinden bu güne kadar geçen günlerde donanmamızın gösterdiği mevcudiyet, faaliyet, tezahürat;  pek

Read more ›

DONANMA MECMUASI 31 / Eylûl.1912

DONANMA MECMUASI 31 İdarehanesi: Babıâli caddesinde donanmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti Merkez umumiyesidir.Telefon numarası: 43 Sene 4 – numara 7 / 31 Şimdilik ayda bir defa neşir olunur. Donanma Umum idare ve tahririyat için Daireyi: cemiyetteki mecmua heyetine Müracaat olunmalıdır. Telgraf adresi: İstanbul donanma mecmuası Eylül.1328 – Eylül/Ekim.1912 İki asrı mütecaviz bir zamandan beri, muharebelerinde

Read more ›

DONANMA MECMUASI 30 / Ağustos.1912

DONANMA MECMUASI 30 Donanma için millet çalışır EDİRNE de meşhur hamiyet   SERMAYE EMTEA , NAKİT   ( * ) burada, Karl Marx’ın kitabı bu sayfalarda bahis bahis tercüme edilmiştir. Mithat Cemal 10 Temmuzda meşhur hamiyetde Cemiyetimizin bu seneki kongresi azayı keremiyle merkez umumi heyet idaresinden, sergi komisyonundan bazı zevat TERAKKİ VE MEDENİYET : İRTİFAYI KANUNİ

Read more ›

DONANMA MECMUASI 29 / Temmuz.1912

DONANMA MECMUASI 29–Temmuz.1912  TRABLUSGARP TARİHİNİ OKUYUNUZ FİYATI ON KURUŞTUR  NUMARA:29/5 ŞİMDİLİK AYDA BİR DEFA NEŞİR OLUNUR                                        TEMMUZ.1328 RAMAZAN      Çarşamba gecesi, bütün ümmet-i necibe-i (soylu) Muhammediyenin  (methi sena olunmuş), salikin-i rah-ı (yolu aynı – tarikat) hakikatin on bir aydan beri ber nazar-ı dindarane ve mütevekkilane ile hululüna intizar ettikleri şehri gufranın (af edici) ilk ve mübarek gecesi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 28 / Haziran.1912

DONANMA MECMUASI 28  –  Haziran.1912  İLÂVEYİ MÜVEZZİLERDEN İSTEYİNİZ / HAZİRAN 1328 -HAZİRAN 1912 DONANMA MECMUASI VE MÜBAREK MİLLİ BAYRAM VESİLESİYLE DE ŞEVKETLİ BAŞ KUMANDAN AKDESİNE VE FEDAKAR MİLLETİNE ARZI TARHİYAT VE TEBRİKAT EYLEMEKLE BAHTİYARDIR. OSMANLILIK      Osmanlı ruh mukaddesi, seciyeyi irsiyesini tetkik edenlerin cümlesi indinde malumdur ki Osmanlılar, mevcudiyette, hali iktidarda mütevazı, kerim, rahim, mürüvetkardırlar. 

Read more ›

DONANMA MECMUASI 27 / Mayıs.1912

DONANMA MECMUASI 27  –  Mayıs.1912  İLAVEYİ MÜVEZZİLERDEN İSTEYİNİZ Makaleyi mahsusasına müracaat Emir Abdülkadir el Hüsnü el Cezairi   DONANMA TARLASI Köylü kardeş:      Senin pek sevdiğin donanma cemiyeti seninle bu gün biraz konuşmak istiyor.  Donanma cemiyeti iyice biliyor ki saf, büyük yorgun donanma yoksulluğundan yanıyor.  Köyüne kadar garip Trablus’undan adalardan haber geldiği zaman artık anlıyorsun

Read more ›

DONANMA MECMUASI 26

DONANMA MECMUASI 26   İLAVEYİ MÜVEZZİLERDEN İSTEYİNİZ  HARBİYE NAZIRI PAŞA HAZRETLERİ AYASTAFANOSDA TAYYARECİLİK MEKTEBİNDE ŞEHİTLERİN RUHUNA MECMUA AVNİLAHİ ŞEHİDASININ ZİKİR NAMI İLE İFAYI HİZMET VE CÜMLEYİ BU VAZİFEYİ İCRAYA DAVET EDER.        Tebriki gaza, vazifeyi aza, tazim i (ululama) şehida borcudur:  <<avn ilahi >> gazatı mazhar namı ebedidir, var olsun.  Şühedası Gülizarı nayemuda (cennet)

Read more ›

DONANMA MECMUASI 25 / Mart.1912

  DONANMA MECMUASI 25  –  Mart.1912  OSMANLILARIN HER DEM HATIRA ARAY-I TEVKİRİ BİR SİMÂ-YI MÜBECCEL VE MUAZZAM: PADİŞAH-I EVVELİN-İ MEŞRUTİYET SULTAN MEHMET HAN-I HAMİS HAZRETLERİ. ************************ DONANMANIN TAKDİMESİ      Padişah-ı evvelin-i meşrutiyet, sultan Mehmet han hamis hazretlerinin mekteb-i harbiyede şeref bahş oldukları merasim tevzii ve teklif, <mefahir-i maliyeden> kaydıyla şayan-ı tavsif olduğu gibi şücean şibanın

Read more ›

DONANMA MECMUASI 23 – 24 / Ocak-Şubat.1912

DONANMA MECMUASI 23 – 24  –  Ocak-Şubat.1912 FRANSIZ BANDIRALI MANUBA VAPURUNDA VAHŞİ İTALYANLAR TARAFINDAN TEVKİF EDİLİP BİLAHARE SIKI BİR İMTİHANI TABİİYE TABİ TUTULDUKTAN SONRA TRABLUSGARBA MÜTEVECCİHEN YOLLARINA DEVAM EDEN DOKTOR EMİN BEY VE HİLALİ AHMER CEMİYETİ.  DONANMA, DONANMA, DAİMA DONANMA!  HEYETİ İDAREMİZ AZASINDAN OLUP BU DEFA POSTA VE TELGRAF VE TELEFON NEZARETİNE TAYİN BUYURULAN TALAT

Read more ›

DONANMA MECMUASI 22 / Aralık.1911

DONANMA MECMUASI 22  –  Aralık.1911 DESTUR: TERTİP SANİ BİRİNCİ CİLT FİYATI İSTANBUL İÇİN İCRA OLARAK YİRMİ MÜCELLİDİ YİRMİYEDİ KURUŞTUR. TAŞRAYA İCRA OLARAK DAHİLE SEKİZ KURUŞ OTUZ PARA SAHİLE ALTI KURUŞ    “        MÜCELLİD   “   ON   “  SAHİLE ALTI OTUZ PARA POSTA İCRATI ZAM OLUNUR.  BAHRİYE NAZIRI FERİK KEREMDEN HURŞİT PAŞA HAZRETLERİ.   ŞAYANI DİKKAT BİR

Read more ›

DONANMA MECMUASI 21 / Kasım.1911

DONANMA MECMUASI 21  –  Kasım.1911 TERAKKİ FAZİLETLER TE’ALÎ MÜVEDDET VE SAMİMİYETLE KAİMDİR dolmabahçe saray hümayunu. HARBİ HAZIRDAN EDİLEN İSTİFADELER      Harp. . . Telaffuzu bile kalplere dehşet veren bir kelime.  İnsanın ağzından çıkar çıkmaz göz önüne nice levhalar gelir.  Parça parça cesetler, hurdahaş olmuş başlar, kemikler, kanlar, son nefeste mecruhlar, inleyen, kıvranan zavallılar, feryatlar, figanlar,

Read more ›

DONANMA MECMUASI 20 / Ekim.1911

 DONANMA MECMUASI 20  –  Ekim.1911   VATANINI MİLLETİNİ EN ZİYADE SEVENLER ŞEVKET VE AZAMETİNE ÇALIŞANLARDIR.  İLANI HARPDEN EVVEL HABERİ OLMAKSIZIN İTALYANLARIN TOP ATIŞI İLE KARAYA DÜŞEN TOKAT TORPİDOSU SUVARİSİ YÜZBAŞI TURGUT BEY.        Gücünüz yettiği kadar düşmana karşı hazırlıkta bulunan!  Hitabeyi lahutiye sine muhatap olduğunu bilen ve düşünen her insan kendi nefsinde, vatanın hayatına müteallik

Read more ›

DONANMA MECMUASI 19 / Eylûl.1911

DONANMA MECMUASI 19  –  Eylûl.1911   (eylül.1327) Donanmaya muhtacız bu günkü halimiz bu ihtiyacın en büyük delilidir.  YEMEN EL KERİM İŞBU 1327 SENESİNDE İKİNCİ DEFA OLARAK İNİKAD EDEN DONANMAYI OSMANİ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ MECLİS UMUMİYESİ REİS EVVEL VE SANİLERİ 1 – REİS EVVEL KARASİ MEBUSU ABDÜLAZİZ MECİDİ EFENDİ. 2 – REİS SANİ DEFTER HAKANI MÜDÜR UMUMİSİ MAHMUD ESAD EFENDİ.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 18 / Ağustos.1911

DONANMA MECMUASI 18  –  Ağustos.1911  İttihat kuvveti, kuvvet selameti, selamet de saadeti tevlid eder.  sevgili Trablusgarbımızda canavar İtalyanların esnayi ricattaki ilk ve son hattı müdafaaları. DONANMAYA İHTİYAÇ KAT’İ VARDIR      Geçen hafta neşr olunan Cerideyi Askeriye refik muhteremimizde intişar edip inzarı tahayyülde demir yollar ile döşenmiş bir sahayı vatan tecelli ettiren, mülkümüzün her köşesinde lokomotiflerin

Read more ›

DONANMA MECMUASI 17 / Temmuz.1911

DONANMA MECMUASI  17   –  Temmuz.1911                  Temmuz 1327          şaban 1329                   numara 17                  sene 2  10.TEMMUZ MAHMUDİYEMİZİN İLK GÜNÜ TEMADİ EYYAMI SAADET-İ VİFAKI TERAKKİPERVERANE İLE ELDE EDİLİR. TRABLUSGARBA AİT MÜHİM MAKALAT VE RESİMLER.            Matbaayı Ahmet ihsan ve şürekası – İstanbul      Temini hayat için muhtaç olduğumuz donanmaya muavenet etmek üzere açılan ianeye her zaman ve her vesileyle iştiraki

Read more ›

DONANMA MECMUASI 16 / Haziran.1911

DONANMA MECMUASI 16  –  Haziran.1911  ZATI ŞAHANENİN SELANİKDE KARAYA CIKIP DAİREYİ HÜKÜMETE TEŞRİFLERİ. PADİŞAHIN SEYAHATİ VE ÖVÜNÇ HİSSİ      Osmanlı tarihinin 1327 senesine ait sayfanın kritiği kayıt edeceği muazzam hadisat meyanında emin olmalıyız ki sevgili ve büyük padişahımızın Rumeli seyahati en ön safı işgal edecektir.       Osmanlı padişahları bir zamanlar saf harbin önünde yalın kılıç

Read more ›

DONANMA MECMUASI 15 / Mayıs.1911

DONANMA MECMUASI 15  –  Mayıs.1911  DONANMAMIZ MENFAATİNE BEYKOZ TENEZZÜHÜNDE MUZAYEDE İÇİN KIYMETTAR PIRLANTALI BİR AĞIZLIK HEDİYE EDEN HARBİYE NAZIR MUHTEREMİ MAHMUT ŞEVKET PAŞA HAZRETLERİ  Sıratı müstakim matbaası HUŞE-ÇİN       560000.- lira – meşrutiyet – lev fen beyanatı – ilk Avusturya dretnotu.      Vatandaşlar ile vatandaşça hasbıhal etmekten zevkli ne vardır?  Mecmuanın bu kısmındaki bu nevi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 14 / Nisan.1911

DONANMA TARİHİ 14  –  Nisan.1911 BAHRİYE TOPÇULARIMIZIN MUVAFFAKİYETİNDEN BİR SAFHA. TURGUT REİS ZIRHLISINDA 29.MART.1327 TARİHİNDE İCRA OLUNAN TALİMİNDE İSTİMAL OLUNAN HEDEF OLUP MESAFESİ 2000 / 2500 METRE.  SEFİNE SÜRATİ SEKİZ MİL, İSABET YÜZDE 45, HVDVFİN TULU 4.5 METRE VE İRTİFASI 3 METRE. Sırat mustakim matbaası. DONANMAYI OSMANÎ MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ Kalbinde vatan muhabbeti, millet sevgisi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 13 / Mart.1911

DONANMA MECMUASI 13  –  Mart.1911   BAHRİYE NAZIRI MAHMUD MUHTAR BEY EFENDİ HAZRETLERİ. BİR SENE SONRA 1326 senesi martı idi.  donanma cemiyetini kuran hamiyetli millet karşısında dembesteyi hayret oldu.  Çünkü tarih teşkilinden dokuz ay geçtiği halde hayatı mevcudiyeti milletin atiyi şevkatine delalet edecek bir mahiyeti iktisap eylemiş idi.  işte o zaman hissiyatı iftihar ve şükranına mecmuasını

Read more ›

DONANMA MECMUASI 12 / Şubat.1911

 DONANMA MECMUASI 12  –  Şubat.1911 DONANMA İANESİNE DEFATEN İKİYÜZ LİRAYI OSMANÎ İTASIYLA İBRAZI SEMAHAT VATANPERVERHANE EYLEYEN MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ SELANİK ŞUBEYİ MERKEZİYE REİS SANİSİ SİRUZİ HULUSİ BEY EFENDİ. MAZİDEN – HALE       <<geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer>> mısraındaki hüküm yalnız hissiyatta cây kabul bulmaz.  Hadisat cihanın hangisi olursa olsun maziye inkılâp ettiği zaman

Read more ›

DONANMA MECMUASI 11 / Ocak.1911

DONANMA MECMUASI 11  –  Ocak.1911 SEVGİLİ DONANMAMIZ İANESİNE DEFATEN ÜÇ YÜZ LİRA İATASIYLA İBRAZI CEMİYET VATANPERVERANE EYLEYEN SAROZ EŞRAFINDAN BELEDİYE REİSİ AKİL BEY EFENDİ HAZRETLERİ. <matbaayı Hayriye > ve şürekası SİYASETTEN HİSSEYİ İSTİFADE <<Fi l hakika kuvveyi bahriyemizin tezyidine  tehalük gösteriyoruz.  Fakat bunun bir maksat  tecavüzkâraneye matuf olduğunu kim iddia  edebilir?  Her devlet asayiş ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 10 / Aralık.1910

 DONANMA MECMUASI 10  –  Aralık.1910   DONANMAMIZ İÇİN AÇILAN İANEYİ MİLLİYEYE BİN LİRAYI MÜTECAVİZ BİR MEBLAĞ İATA EDEREK İBRAZI SEMÂHAT VATAN PERVERANE EYLEYEN DEBRE MEBUS MUHTEREMİ MERHUM İSMAİL BEY ZADE FUAT BEY EFENDİ HAZRETLERİ. “Matbaayı Hayriye” ve şürekâsı. Sayfa: 865 EN DOĞRU SÖYLEYEN RAKAMDIR Bu millet muazzama ve muhtereminin âmin ve itimadına mazhariyet gibi cihan

Read more ›

DONANMA MECMUASI 9 / Kasım.1910

DONAMMA MECMUASI 9  –  Kasım.1910 GAZİ BARBAROS HAYRETTİN  Osmanlı milleti necibesinin hamiyet ve mürüvetine istinaden açılan ianeyi milliyeye 1000 lira ihda ve namı hüviyetini dahi ketum ve ihfa suretiyle izhar mahviyet eyleyen vatanın hamiyetperver evladı Kudüslü kardeşimize dananmayı Osmanî muaveneti milliye cemiyeti millet Osmaniye namına alenen beyanı takdirat ve teşekkürat eyler. Matbaayı Hayriye ve şürekâsı. MÜSLÜMANLARIN

Read more ›

DONANMA MECMUASI 8 / Ekim.1910

mega millions DONANMA MECMUASI 8  –  Ekim 1910 BİR OSMANLI DREADNOUGHT’U Donanma ianesine beş yüz lira kıymetinde  bir çift Macar beygiriyle  Fransız mamulatı bir adet  fayton ihda ederek  ibrazı muavenet eyleyen cevahirci zade Abdüllatif bey.  MUAYYEN VE KATİ BİR PROGRAM LAZIM  Muaveneti milliye cemiyeti Üsküdar şubesi reis sanisi Doktor Umur Ata paşa Ali Şükrü Sayfa:

Read more ›

DONANMA MECMUASI 7 / Eylûl.1910

DONANMA MECMUASI 7  –  Eylûl.1910 Cağaloğlunda <<matbaayı Hayriye>> ve şürekâsı Barbaros zırhlisi MUAVENETİ MİLLİYE CEMİYETİ KONGRESİ HANDANI SALTANATTAN İLK DEFA İANEYİ MİLLİYEYE İŞTİRAK EDEN  ŞEHZADE DEVLETLİ NECABETLİ SELİM EFENDİ HAZRETLERİ  İaneyi milliyeye 27456 kuruş iata eden İskeçe eşrafından Mehmet Şükrü paşa mahdumu İbrahim Bey. MAHMUT ESAT. Sayfa: 578 – 579 – 580 – 581 –

Read more ›

DONANMA MECMUASI 6 / Ağustos.1910

DONANMA MECMUASI 6  –  Ağustos.1910 Muaveneti milliye torpido muhribi Donanmayı Osmani muaveneti milliye cemiyeti meclis umumisi reis evvel ve sanileri   1 – reisi evvel Karasi mebusu Abdülaziz Mecid efendi.   2 – reisi sani defter hakanı müdür umumisi Mahmut Esat efendi. 3 – reisi sani Üsküdar mutasarrıfı erkanı harbiye kaymakamı Faik bey.   DONANMAYI

Read more ›

DONANMA MECMUASI 5 / Temmuz.1910

 DONANMA MECMUASI 5  –  Temmuz.1910 Donanma ianesine defaten yüz lira iata buyuran devletlü necabetlü Mecid efendi hazretleri. Tebrik etmeli Cemiyetimiz milleti tebrikle mübahi Temmuzun onu çünkü büyük bayramımızdır  Fazıl Berki Sayfa: 388 Muaveneti milliye cemiyeti Bursa heyeti merkeziyesi 1-vali Azmi bey 2-reyisi evvel yüzbaşı Riza bey 3-reis sani alemi keremden Sadrettin efendi 4-aza alemi keremden

Read more ›

DONANMA MECMUASI 4 / Haziran.1910

DONANMA MECMUASI 4  –  Haziran 1910     Arkada penceresi görünen bina, Abdulhamidin emriyle fuzuli olarak <<gazi Barbaros>> türbesinin haziresine inşa edilen Beşiktaş muhafız sabıkı Hüsnü paşanın türbesidir.  Onda – bir harap kabre yaslatılmış olan – mezar taşları da Beşiktaş muhafızının türbesini yapmak ve Beşiktaş iskelesine giden tarikin sağ tarafındaki akaret müteaddideyi inşa etmek üzere yerlerinden

Read more ›

DONANMA MECMUASI 3 / Mayıs.1910

  DONANMA MECMUASI 3 /Mayıs 1910 İtalyadan gönderilen şu resimin altındaki yazıyı aynıyla atiye nakil ediyoruz.  Hükümet müstebadanın sipariş ettiği bu geminin takriben Nısf taksidi tediye edilmiş olduğundan bu hususta hükümet meşrutamızın bilhassa nazırı dikkatini celb ederiz: <<İki buçuk sene evvel Gio. Ansaldo & C. Ship building factories ‘e sipariş edilip iki senede ikmali kontratı

Read more ›

DONANMA MECMUASI 2 Nisan.1910

DONANMA MECMUASI 2   nisan.1910 donanma mecmuası numara:  2  aylık tabı                                                                                            nisan 1326   Sadrazam İbrahim hakkı paşa hazretleri  TÜRKİYENİN İSTİKBALİ Ve Donanmamız      İngiltere ve Japonya gibi adalı hükümetler müstesna tutulursa, Türkiye kadar sahili çok bir memleket olmadığı görülür.  Bu kadar uzun sahile malik bir memleketin her şeyden evvel mükemmel bir harp ve ticaret donanmalarına olan

Read more ›

DONANMA MECMUASI 1 mart 1326 -14.Mart.1910

DONANMA MECMUASI 5.Mart.1326/14.Mart.1910 idarehanesi: Babıali caddesinde Donanmayı Osmani muaveneti Milliye cemiyeti merkezi umumisidir Numara: 1 ayda bir defa neşrolunur ahlaki, edebi, tarihi, fenni mecmuadır. Cemiyetimizi, himayei padişahilerine almakla vayemund mefharet buyuran padişahı evvelin meşrutiyet, muhabbı hakiki millet sultan Mahmud han hamis hazretleri. ARZI MAKSAD Bu ne talih bu gün suret pezir intiba olan şu mecmua,

Read more ›

ÇOCUK HİKAYELERİ

  Güzel hikâyeler altın kitaplar : 5 Amerika’nın en meşhur çocuk kitaplarından: ALTINİŞ ____*****____ İngilizceden mütercimi; Nilüfer Baha —–*******—– Satış yeri: Maarif kitap hanesi İstanbul: babı âli caddesi 1927 Güzel hikâyeler altın kitaplar: 5   Mekteplilere resimli güzel hikâyeler: ALTIN KİTAPLAR Sayfa:2   İngilizce mukaddimesi “ Altın kitaplar “ serisi, tedriç usulüne riayet edilerek meydana

Read more ›

HAMİDİYENİN GAZASI

  HAMİDİYENİN GAZASI  Hamidiye’nin gazası ( bir heyet tarafından tertip ve tahrir edilmiştir ) (Serapa vakayı hakikiye ve tetkikat ve mütalaatı faniyeyi camiadır.) destan mefahiri (iftihar) bütün cihana yayılmış olan kahraman Hamidiye’nin Balkan muharebesinin ilk gününden son gününe kadar bütün harekatını yakından tetkik ve takip etmiş bir heyet tarafından yazılmış olan bu kitap şimdiye kadar

Read more ›