DONANMA MECMUASI 112 – 11 NİSAN 1918

Numara 112/161 29/Cemazi-yel-âhir sene 1336 11/Nisan sene 1334 İştirak şartları İstanbul ve taşra için seneliği Yüz kuruş.  Ecnebi memleketlere otuz franktır. Mecmuaya ait her iş donanma cemiyeti merkez umumisinde Daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 100 para Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde “ay yıldız” kütüphanesidir.  

DONANMA MECMUASI 111 – 160 4/ Nisan /1918

DONANMA MECMUASI 111 – 160  4/ Nisan /1918 Numara 111/160 22/Cemazi-yel-âhir sene 1336 4/Nisan sene 1334 İştirak şartları İstanbul ve taşra için seneliği Yüz kuruş.  Ecnebi memleketlere otuz franktır. Mecmuaya ait her iş donanma cemiyeti merkez umumisinde Daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 100 para Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde “ay yıldız” kütüphanesidir. DONANMA MADALYASI          

Read more ›

DONANMAMECMUASI 109 – 110 / 158-159 21.MART.1918

DONANMAMECMUASI 109 – 110 / 158-159 21.MART.1918 Ressam Cemal Beyin 5 – 18 Mart muharebesini gösterir temsili bir levhası Biz Türk eriyiz;  şanlı, güzel bayrağımız var. Tarihimize nam verecek sancağımız var; Düşman!  Seni kahr eyleyecek kuvvetimiz var Dünyaları tedhiş edecek satvetimiz var; Türkün ezecek kuvveti var;  kendi ezilmez. Dünya şunu bilsin ki:  Çanakkale geçilmez. Donanma

Read more ›

DONANMAMECMUASI 108 / 157 14.MART.1918

Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe 30 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 14 Mart 1334 14/Mart/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır. Bir milyon liralık tahsisat-ı bahriye      Meclis-i mebusan, 10.Mart.1334 tarihli celsesinde 1334 bahriye bütçesine bir milyon liralık tahsisat fevkalade ilave etmiştir.   Meclis tarafından kemal-i memnuniyetle tasvip ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 107/156 7 Mart.,1918

DONANMA MECMUASI 107/156   7 Mart.,1918 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe 24 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 7 Mart 1334 7/Mart/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır. Donanma Madalyası      Kuvveyi bahriye-i Osmaniye’nin terakki ve tealisi zımnında ita-yı ianatta bulunmuş olan üçüncü Kafkas fırkası yaveri ihtiyat mülazım evveli Rif’at,

Read more ›

DONANMA MECMUASI 106/155 28,Şubat,1918

Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe 17 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 28 Şubat 1334 28/Şubat/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır.          İLMİ STPOR      Her şeyde bir ilmi bir de ameli ve esası şekli vardır.  En küçük meşagilden en büyük işlere kadar bu, böyledir.  Musiki, edebiyat, ticaret,

Read more ›

DONANMA MECMUASI 105/154 21,Şubat,1918

DONANMA MECMUASI 105/154   21,Şubat,1918 Sporda milliyet      Evvelki Cuma günü <<Galatasaray – idman yurdu >> kulüpleri arasında icra kılınacak futbol müsabakasını temaşaya giden benim gibi birçok halk:  birlik heyetinin mümessili sıfatıyla tribün balkonundan her hususa müdahale eden bir zatın, birlik nizamnamesinde yeri olmayan bir iddiaya istinaden oyun Galatasaray kulübü aleyhine tatil etmesi gibi garip bir

Read more ›

DONANMA MECMUASI 104/153 17,Şubat,1918

DONANMA MECMUASI 104/153   17,Şubat,1918 Salı 1 Cemâzî-yel-evvel:  sene 1336 / 12 Şubat 1334 12/Şubat/1918 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği seksen kuruş ecnebi memleketlere Yirmi dört franktır. ——————————————- Nüshası 2 kuruştur Mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mhsusaya müracaat edilmelidir. Merkez tevzii Bab-ı Âli caddesinde <Ay yıldız> kitap hanesidir. Muhterem

Read more ›

DONANMA MECMUASI 103/152 17,Ocak,1918

Perşembe 17, RABUİLAHİR SENE 1336 – 31, KÂNUNUSANİ SENE 1334 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, Ecnebi memleketlere on iki franktır. Mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez Umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir. Nüshası 40 paradır Merkez tevzii bab-ı âli caddesinde Ay yıldız kitaphanesidir. Donanma madalyası      Kuvve-i bahriye-i Osmaniye’nin terakki

Read more ›

DONANMA MECMUASI 102/151 17,Ocak,1918

DONANMACEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR. İSTİKLALİMİZ DENİZLERDEDİR 4 RABUİLAHİR SENE 1336 – 17 KÂNUNUSANİ SENE 1334 NÜSHASI 40 PARA MİLLİ İNŞAAT BAHRİYE ANONİM ŞİRKETİ Sermeyesi 100,000 lira Merkez idaresi:  Galata’da Perşembe pazarında Arslan han Hisse kaydına başlanılmıştır Bir hisse senedi on liradır.  İlk taksit olarak İki buçuk lira Alınır.  Cumadan maada her gün kayıt muamelesi icra olunur. 

Read more ›

donanma mecmuası 101/150 3,ocak,1918

ANUD İNGİLİZLERİN PAYİTAHTINA TAYYARELEİN GECE HÜCUMU 3,kânûn-ı sani 1334 – 19,RebiLEVVEL,1336 DONANMA MECMUASI Denizlerine hâkim olan bir millet, memleketine sahip olur. Evkaf İslamiye matbaası – nüshası 40 para Erkez tevzii Bab-ı Ali caddesinde – Ay yıldız kitaphanesidir Merkez tevzii Bab-ı Ali caddesinde – Ay yıldız kitaphanesidir Baltık denizinde Rus müdafaasının esasları      Rusya, Baltık sahilinin

Read more ›

DONANMA MECMUASI 100/149 26,Aralık,1917

AĞIR TOPÇUMUZ ENDAHT YAPARKEN 26,kânûn-ı evvel 1333 – 10,RebiLEVVEL,1336 DONANMA MECMUASI Denizlerine hâkim olan bir millet, memleketine sahip olur. Evkaf İslamiye matbaası – nüshası 40 para OSMANLI DONANMA PİYANGOSU 15 Kanun-u evvel 1333 de icra edilen üçüncü keşide de kazanan numaraların cetvelidir.      8803 tertip numarasının 1 den 100 e kadar sora numaralı tahvilleri 100

Read more ›

DONANMA MECMUASI 99/148 13,Aralık,1917

13,kânûn-ı evvel 1333 – 28,sefer,1336 DONANMA MECMUASI Denizlerine hâkim olan bir millet, memleketine sahip olur. Evkaf İslamiye matbaası – nüshası 40 para Şuûn-ı bahriye DENİZ AŞIRI ASKER NAKLİYATI Amerika orduları nasıl gelecek?      Deniz aşırı asker sevkiyatında, her şeyden akdem seyir ü sefer esnasında düşman taarruzatı muhtemel olup olmadığı mevzuu bahis olur.  Birinci hale nazaran

Read more ›

DONANMA MECMUASI 98/147 3,Aralık,1917

DONANMA MECMUASI 98/147 3,Aralık,1917 Donanma İstiklal ve vatanın muhafızıdır NÜSHASI: 40 PARA Merkez tevzii  Bâb-ı âli caddesinde Ay Yıldız Kütüphanesidir.  Osmanlı donanma piyangosu Kânunuevvel 1333 de icra edilen üçüncü keşidede kazanan numaraların cedvelidir.      (8803) tertip numarasının 1 den 100 kadar sıra numaralı tahvilleri 100 kuruş kazanmıştır.  Bu tertibin yalnız 19 sıra numaralı tahvili 500

Read more ›

DONANMA MECMUASI 97/146 – 22 Kasım 1917

NÜSHASI: 40 PARA Merkez tevzii  Bâb-ı âli caddesinde Ay Yıldız Kütüphanesidir.  Donanma postası          Bir zühul için        Aldığımız bir varakadan yalnız atideki satırları neşir ediyoruz:      [ bazı edebiyat muallimlerinin neşir ettikleri mecmualardan birinde < Türkisi > hakkında uzun bir tetkik-i edebi neşir olunuyor idi.  Garbın usul tetkiki bu makalelerde hakkıyla muhafaza olunmuş, bize

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 96 / 145 15 Kasım 1917

Mülahaza Maksada doğru      İki hadise      İki hadise. . .  Fakat mesut, Ferahlı. . . .    Siyasi cereyanlara kapılıp da Rusya, İtalya hadiselerinden bahis edeceğiz zannında bulunulmasın.   Kendimizden, işlerimizden söz açacağız;  serlevhanın natık olduğu veçhe ile maksada doğru yürüyeceğiz.  Artık görülüyor ki harp son safhalarını idrak ediyor.  Biz isteriz ki o gün gelince, bizi

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 95 / 144 8 Kasım 1917

DONANMA MECMUASI – 95 / 144  8 Kasım 1917 Perşembe:  8 Teşrin-i Sânî 13 33 / 22 Muharrem 1336 Donanma cemiyeti haftalık gazetesidir En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Nüshası: 40 para Merkez tevzi Bab-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Mercii:  mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 94 / 143 1 Kasım 1917

DONANMA MECMUASI – 94 / 143  1 Kasım 1917 Perşembe:  1 Teşrin-i Sânî 1333 / 15 Muharrem 1336 Donanma cemiyeti haftalık gazetesidir En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Nüshası: 40 para Merkez tevzi Bab-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Mercii:  mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusaya müracaat edilmelidir.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 93 – 142 25 Ekim 1917

DONANMA MECMUASI 93 – 142  25 Ekim 1917 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Donanma mecmuası Nakliyat-ı askeriye intibaatından Donanma istiklal-i vatanın muhafızıdır Nüshası: 40 para Merkez tevzii bâb-ı Âli caddesinde ay yıldız kitaphanesidir. Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. En meşhur muharrirlerin muavenet mahsusa-i kalemiyesi temin edilmiştir. Merci:

Read more ›

DONANMA MECMUASI 92/141–18 Ekim 1917

ontent/uploads/2019/01/0486_0092-141_1476-e1546588302673.jpg

Perşembe 18Teşrin-i Evvel: 1333 / 2 Muharrem 1336 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için senelik kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Kayzer Wilhelm hazretleri [İskajerak zafer-i bahrisi üzerine büyük amiral üniformasıyla] Nüshası: 1 kuruş Merkez tevzi bab-ı ahi caddesinde ay yıldız kitap hanesidir. Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daireyi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 91-140-11 Ekim 1917

DONANMA MECMUASI 91 / 140 – 11 Ekim 1917 Perşembe 11Teşrin-i Evvel: 1333 / 24 Zilhicce: sene 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için senelik kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Safayı bahar Nüshası: 40 para Merkez tevzi bab-ı ahi caddesinde ay yıldız kitap hanesidir. Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez

Read more ›

DONANMA MECMUASI 90 / 139 – 4 Ekim 1917

DONANMA MECMUASI 90 / 139 –  4 Ekim 1917 Deniz hayatı: [Cidal ve safa] Pencişenbe:  4 Ekim 1333 – 17 Zilhicce 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Nüshası: 1 kuruş Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.. Numara: 90 – 139 Donanma hayattır Senelik abonesi Osmanlı memleketi için 40

Read more ›

DONANMA MECMUASI 89 / 138 – 27 Eylül 1917

DONANMA MECMUASI 89 / 138 – 27 Eylül 1917 Deniz hayatı: [Cidal ve safa] Pencişenbe:  27 Eylül 1333 – 10 Zilhicce 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Nüshası: 1 kuruş Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.. Numara: 89 – 138  Donanma hayattır Senelik abonesi Osmanlı memleketi için 40

Read more ›

DONANMA MECMUASI 88 / 137 – 20 Eylül 1917

DONANMA MECMUASI 88 / 137 – 20 Eylül 1917 Sefa-yi bahr:  [deniz ve insan] Pencişenbe:  20 Eylül 1333 – 3 Zilhicce 1335 Nüshası: 1 kuruş Donanma hayattır. Numara: 88 – 137 Senelik abonesi Osmanlı memleketi için 40 kuruş / ecnebi memleketler için 12 Frank Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitap hanesidir. Matbaa Ahmed İhsan

Read more ›

DONANMA MECMUASI 87 / 136 – 13 Eylül 1917

DONANMA MECMUASI 87 / 136 – 13 Eylül 1917 Pencişenbe:  13 Eylül 1333 – 26  Zi-l-ka’de 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Nüshası: 40 para Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitaphanesidir. Matbaa Ahmed İhsan ve Şürekâsı Merci: mecmuaya ait her iş için donanma cemiyeti merkez

Read more ›

DONANMA MECMUASI 86 / 135 – 6 Eylül 1917

DONANMA MECMUASI 86 / 135 – 6 Eylül 1917 Pencişenbe:  6 Eylül 1333 – 19  Zi-l-ka’de 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Türk medeniyeti Abidelerinden:  [Süleymaniye camii şerifinin ulvi bir manzarası.] Nüshası: 40 para Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitaphanesidir. Matbaa Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Read more ›

DONANMA MECMUASI 85 / 134 – 30 Ağustos 1917

DONANMA MECMUASI 85 / 134 – 30 Ağustos 1917 Pencişembe:  30 Ağustos 1333 – 12 Zi-l-ka’de 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Türk medeniyeti Abidelerinden:  [Sultan Ahmed evvel cami ve meydanı.] Nüshası: 40 para Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitaphanesidir. Matbaa Ahmed İhsan ve Şürekâsı

Read more ›

DONANMA MECMUASI 84 / 133 – 23 Ağustos 1917

DONANMA MECMUASI 84 / 133 – 23 Ağustos 1917 Pencişembe:  23 Ağustos 1333 –  5 Zi-l-ka’de 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Topkapı Sarayı medhali:  [Türk medeniyetinin kıymettar abidelerinden] Donanma istiklal ve vatanın muhafızıdır.  Nüshası: 40 para Merkez tevzii Babıali caddesinde Ay Yıldız Kitaphanesidir. Matbaa Ahmed

Read more ›

DONANMA MECMUASI 83/132-16 Ağustos 1917

DONANMA MECMUASI 83 / 132 – 16 Ağustos 1917 Pencişembe:  16 Ağustos 1333 – 27 Şevval 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Sultan Ahmed Salis çeşmesi [Türk medeniyetinin cevherdar bir abidesi] Foto: Cuma Münderecat: Maksada doğru, tersane inşası, donanma – icmal hadisat: Hüseyin Kazım – hafta

Read more ›

DONANMA MECMUASI 131 / 82 19 AĞUSTOS 1917

DONANMA MECMUASI 131 / 82  19 AĞUSTOS 1917 Donanma mecmuası 82 Pencişenbe – 19 Ağustos sene 1333 – 20 Şevval sene 1335 İştirak şartları:  İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Büyüklüğü ve büyükleri tebcil [Barbaros Hayrettinin türbesine altın donanma madalyası ta’liki] Mündericât: Maksada doğru donanma:  icmal-i hadisat, pek eski

Read more ›

DONANMA MECMUASI 81/ 12 Ağustos 1917

DONANMA MECMUASI 81 – 12 Ağustos 1917 Donanma mecmuası 81 Pencişenbe – 12 Ağustos: sene 1333 – 13 şevval: sene 1335 İştirak şartları: İstanbul ve taşra için seneliği kırk kuruş, ecnebi memleketlere on iki franktır. Gazi Süleyman Paşa türbesi. [İlk kaptan-ı derya ad edilmeğe layık olan Rumeli fatihi olunan Bolayır’daki türbesi.] Keramet gösterip halka Suya

Read more ›

DONANMA MECMUASI 128 / 79 10 Şubat 1916

DONANMA MECMUASI 128/79 10 Şubat 1916 Mısır’ın garp hududunu tecavüzle İngilizleri müteaddit musâdemâtta mağlup eden Senusi Kabail şecisinin, Senusi şeyhlerinin merkez idaresi olan El-Ceğbub şehrinde, cihad için tahşid ve içtimaileri. Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Merci donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusa Perşembe: 6 Rebî-ül âhir 1334 – 28 Kânûn-i sânî 1331 – 10 Şubat 1916

Read more ›

DONANMA MECMUASI 127/78 – 3 Şubat1916

DONANMA MECMUASI 127 / 78 – 3 Şubat 1916 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Merci donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusa Perşembe: 28 Rebî-İ evvel 1334 – 21 Kânûn-i sânî 1331 – 3 Şubat 1916 Numara; 127 / 78 Şahid-i zafer: Osmanlı tayyarelerinin Çanakkale önündeki zaferlerinden biri. Mecmuanın şekil ve meslekiyle gayri mütenasip makalat gönderilmemesi gönderildiği

Read more ›

DONANMA MECMUASI 126/77 27 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 126/77 27Ocak 1916 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Merci donanma cemiyeti merkez umumiyesinde daire-i mahsusa Yavuz Sultan Selim (İmparatoriçe Maria) ya ateş yağdırırken. Perşembe: 21 Rebî-İ evvel 1334 – 14 Kânûn-i sânî 1331 – 27 Ocak 1916 Numara; 126 / 77 Son haftaya ait posta:      İtilafçılar bu haftayı büyük bir buhran-ı asabi içinde

Read more ›

DONANMA MECMUASI 125/76 20 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 125/76 20 Ocak 1916 Çanakkale nasıl kurtuldu? Çanakkale nasıl kurtuldu?  Son haftaya ait posta:     Bu hafta yine mesut günler içinde geçti. Nam kutsisine izafeten yâd olunan biz Muhammedîlerin peygamber zişanımızın sene-i devriye-i veladeti bu haftaya tesadüf etti. Donanma haftalık musahabesine başlamazdan evvel bu mukaddes günü karileri için tesid etmeği büyük bir vazife

Read more ›

DONANMA MECMUASI 124/75 13 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 124/75 13 Ocak 1916 Perşembe: 7 Rebî-İ evvel 1334 – 31 Kânûn-i evvel 1331 – 13 Ocak 1916 Numara; 124 / 75 Irak’ta düşman tayyaresi ser-nigûn olurken Donanma, Gelibolu şibh-i ceziresinin düşmanlardan tathiri muzafferiyetinden dolayı kahraman ordumuza arz-ı teşekkür ve millet-i Osmaniye ye beyan-ı tebrikat eyler. Son haftaya ait posta: Seddülbahir muvaffakiyeti –

Read more ›

DONANMA MECMUASI 123/74 6 Ocak 1916

DONANMA MECMUASI 123/74 6 Ocak 1916 Zât-ı hazret-i pâdişâhinin yeni teşkil olunan alaylara sancak tevdii merasiminden Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir Perşembe: 29 Sefer 1334 – 24 Kânûn-i evvel 1331 – 6 Ocak 1916 Numara; 123 / 74 Zât-ı hazret-i pâdişâhinin yeni teşkil olunan alaylara sancak tevdii merasiminden Son haftaya ait posta      Bu hafta zarfında

Read more ›

DONANMA MECMUASI 122/73 – 30 Aralık 1915

DONANMA MECMUASI 122/73 – 30 Aralık 1915 Anafartalar’dan. . . Firar ——————————————— Hakkımızda taltifat tergibkârânede bulunan Tasvir refikimize arzı şükran ederiz. Penc-şenbih: 22 Sefer 1334 – 17 Kânûn-i evvel 1331 – 30 Aralık 1915 Numara; 122 / 73 Son haftaya ait posta: * * *           Gerek insaniyetkâr bir emel ile harbin hitamını arzu edenler

Read more ›

DONANMA MECMUASI 121/72 – 23 Aralık 1915

DONANMA MECMUASI 121/72 – 23 Aralık 1915 Pencişenbe: 15 Sefer 1334 / 10 Kânûn-ı evvel 1331 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 121 / 72 Irak kumandan muhteremi Nureddin Bey (Nureddin İbrahim Konyar)   Son haftaya ait posta:      Bundan dört hafta evvel intişar eden mecmuamızın yine bu sütunlarında itilafçıların Yunanistan’dan almış oldukları cevabi notaya bir

Read more ›

DONANMA MECMUASI 120/71 16 Aralık 1915

DONANMA MECMUASI 120/71 16 Aralık 1915 Pencişenbe: 8 Sefer 1334 / 3 Kânûn-ı evvel 1331 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 120 / 71 Irak cephesinde düşmanın firarı Son haftaya ait posta:      Karilerimizle evvelki hafta etmiş olduğumuz hasbıhalde itilafçılar için Yunanistan’dan alınan cevabi notayı kerhen istihsal edilmiş olmakla beraber bir muvaffakıyet siyasiye kayıt etmiş ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 119/70 9 Aralık 1915

 DONANMA MECMUASI 119/70 9 Aralık 1915 Cepheye doğru. . . Dilaverler . . . . . . . . . . . . . . .      Irak’da kıtaat-ı Osmaniye’nin düşman üzerine ihraz eylediği muvaffakıyetten dolayı amme-i Müslümîn tebrik ile düşman bed tıynetin an karib o hak-ı pakdan mündefi’ olarak levs vücutlarından memleketin tathir eylemesini

Read more ›

DONANMA MECMUASI 118/69

DONANMA MECMUASI 118/69 2 Aralık 1915 Pencişenbe: 24 Muharrem 1334 / 19 Teşrîn-i sânî 1331 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 118 / 69 Silah önünde nöbetçi Sâha-i intişâri tezyin eden [Harp mecmuası] nı tebrik ve devam-ı muvaffakıyetini temenni ederiz. Son haftaya ait posta:  ♦  ♦  ♦      Bu hafta serdî-i şitâ bütün şedâidi ile mahsus.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 117 / 68 25 Kasım 1915

DONANMA MECMUASI 117 / 68 25 Kasım 1915 Pencişenbe: 17 Muharrem 1334 / 12 Teşrîn-i sani 1331 25 Teşrîn-i sânî 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 117 / 68 Süvari kıtaatı Galata köprüsünden geçerken. Gençlere Fıkra mahkûm bir sınıf münevver ♦ ♦ ♦      Nevâziş aileden sıyrılıp şebabın son kadematına gelen her genç için, yaşamak

Read more ›

DONANMA MECMUASI 116 / 67 18 Kasım 1915

DONANMA MECMUASI 116/67 18 Kasım 1915 Pencişenbe: 10 Muharrem 1334 / 5 Teşrîn-i sani 1331 18 Teşrîn-i sani 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 116 / 67 “Nüsha-i mahsusa” Meclis-i milliyemizin Meclis-i milliyemizin 1 Teşrin-i sanide vuku bulan resm-i küşadını müteakip zat-ı hümayun mülûk-ânenin ma’rûzâtları Mecmuamız meclis-i milliyenin bu devre-i ictimaiyesinde mesayi-i cemile ile millete

Read more ›

DONANMA MECMUASI 115 / 66

DONANMA MECMUASI 115/66 11.Kasım.1915 Pencişenbe: 3 Muharrem 1334 / 29 Teşrîn-i evvel 1331 / 11 Teşrîn-i sani 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 115 / 66 “Nüsha-i mahsusa” İlan-ı cihad – sene-i devriyesi 1330 – 1331 Padişahımız Sultan Mehmet han hâmis hazretlerinin gazilik unvan zişanını ihraz buyurmaları merasiminden: 1 – Zât-ı hümâyun mülûk-âne merasimi teşrif

Read more ›

DONANMA MECMUASI 114/65 4.Kasım.1915

DONANMA MECMUASI 114/65 4.Kasım.1915 Pencişenbe 26 Zi-l-hicce 1333 / 22 Teşrîn-i evvel 1331 / 4 Teşrîn-i sani 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 114 / 65 Hariciye nazır-ı cedidemiz Halil Bey Efendi hazretleri. . . . . . . . . . . . . . . – nüshayı fevkalademiz –  İlân-ı cihadın seneyi devriyesi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 113/64 28 Teşrinievvel 1915

DONANMA MECMUASI 113/64 28 Teşrinievvel 1915 Pencişenbe 19 Zi-l-hicce 1333 / 15 Teşrîn-i evvel 1331 / 28 Teşrîn-i evvel 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 113 / 64 Topçularımız tayyareye endaht ederken Her gün bir safha-i fedakârı ve şecaat gösteren ordumuzun topçuluktaki mahareti düşmanlarca bile teslim edilmektedir. Tayyarelerin cevlân ve istikşafına mani olmak üzere tabiye

Read more ›

DONANMA MECMUASI 112/63 – 21 Teşrinievvel 1915

DONANMA MECMUASI 112/63 21 Teşrinievvel 1915 Pencişenbe 12 Zi-l-hicce 1333 / 8 Teşrîn-i evvel 1331 / 21 Teşrîn-i evvel 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 112 / 63 Çanakkale zahmedidelerinden: Payitaht-ı saltanat ve hilafetin kapılarını zorlamak isteyen düşman Kuvayı bahriyesinden bir Fransız zırhlısında Osmanlı mermileriyle açılan yaralar Malta tersanesinde tamir edilirken. * * * *

Read more ›

DONANMA MECMUASI 111/62 14 TEŞRİN-İ EVVEL 1915

DONANMA MECMUASI 111/62 14 Teşrinievvel 1915 Pencişenbe 5 Zi-l-hicce 1333 / 1 Teşrîn-i evvel 1331 / 14 Teşrîn-i evvel 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 111 / 62 Alman tayyareleri düşman memâlik-i âsmânında. Asr-ı hâzırın keşfiyyat harikasından olan tayyareler harb-i umumide mühim surette hizmet ifa etmektedirler. Muhasım ordular yekdiğerinin vaziyet askeriye ve sevk-ül-ceyşlerini bu havai

Read more ›

DONANMA MECMUASI 110/61 7 TEŞRİNİEVVEL 1915

DONANMA MECMUASI 110 / 61   7 TEŞRİNİEVVEL 1915 Pencişenbe 28 Zilka’de 1333 / 24 Eylül 1331 / 7 Teşrinievvel 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Numarası 110 / 61 Alman süvarisinin hücumu. ooooooo    Bu resim bir Alman ressamının, Alman süvarilerinin hücumunu musavver tablosundan kopya edilmiştir. Alman ordusunun, sunûf sairesi Kövess süvarisi de cidden pek mükemmel

Read more ›

DONANMA MECMUASI 109 / 60 30 Eylül 1915

DONANMA MECMUASI 109 / 60   30 Eylül 1915 Pencüşenbe – Eylül 17,1331 / zilka’de 21,1333                                               numara 109 / 60 Bahası 40 paradır                                         matbuayı Hayriye ve şürekâsı 21 zilk’de 1333 – 17 Eylül 1331 – 30 Eylül 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir – numarası; 109 / 60 Barbaros zırhlısında bir hatıra: heyet-i zabitan. ************************** Mecmuamız haftalık

Read more ›

DONANMA MECMUASI 108 / 59 16 Eylül 1915

DONANMA MECMUASI 108 / 59   16 Eylül 1915 Pencüşenbe – Eylül 3 / zilka’de 7                                                numara 108 / 59 Bahası 40 paradır                                       matbuayı Hayriye ve şürekâsı 7 zilk’de 1333 – 3 Eylül 1331 – 16 Eylül 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir – numarası; 108 / 59 Alman savleti önünde Rus sürüleri kaçarken Lehistan bozgunu.. ********************************************************

Read more ›

DONANMA MECMUASI 107/58 2 Eylül 1915

DONANMA MECMUASI 107/58   2 Eylül 1915 Pencüşenbe – Ağustos 20 – Şevval 22                                                 numara 106 – 58 Bahası 40 paradır                       [matbuayı Hayriye ve şürekâsı 22 Şevval 1333 – 20 Ağustos 1331 – 2 Eylül 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir – no: 107 / 58 Tesir-i cihad: Akıncılarımız sahili tarassud ederlerken. . ******************************************************** – mecmuamızın mîâd

Read more ›

DONANMA MECMUASI 106/57 13 Ağustos 1915

DONANMA MECMUASI 106/57 13 Ağustos 1915 1 Şevval 1333 – 31 Temmuz 1331 – 13 Ağustos 1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir – no:106 / 57 Hadisat: Avusturya donanmasının son hücumu münazârından. * * * * * * * * * * * Donanma mecmuası, hulûlî âlem-i İslâmı şereflendiren îd-i saîd fıtrın kütle-i muvahhadîn için sa’d

Read more ›

DONANMA MECMUASI 106/56 29 Temmuz 1915

DONANMA MECMUASI 106/56 29 Temmuz 1915 Perşembe: 16,Ramazan,1333 – 16,Temmuz,1331 – 29,Temmuz,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR – Numarası 106 / 56 Şevk-i cihad: Urbânın Bahr-i Ahmer sahilinde mel’ûn İngilizlere müdafaası. <o> <o> <o> <o> Bir sene evvel <> <> <> <>           Pür necip kurşunu namlusundan çıkarak Rus zalimi ile İngiliz desisesi cihan insaniyeti üzerine

Read more ›

DONANMA MECMUASI 22 Temmuz 1915 105/55

DONANMA MECMUASI 105/55 22 Temmuz 1915 Perşembe: 9,Ramazan,1333 – 9,Temmuz,1331 – 22,Temmuz,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR – Numarası 105 / 55 Hatırat: Konya istasyonunda; Vali-i vilayet, erkân vesaire     [foto; Solakyan] Konya . . . . . . . . . . . . . Şark sahnesi Bu satırları yazdığımız dakikada bütün şark sahne-i harbinde, 700

Read more ›

DONANMA MECMUASI 104 / 54 15,Temmuz,1915

DONANMA MECMUASI 104 / 54 15.Temmuz.1915 Perşembe: 2,Ramazan,1333 – 2,Temmuz,1331 – 15,Temmuz,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR – Numarası 104 / 54 Veli efendi at yarışlarında: vükelâ-yı fihâm hazerâtı ******************** Ramazan . . . * * * * Mecmua, şeref hulûl eden mübarek ramazanın bütün kitleyi muvahhade-i İslâmiye ve millet muazzama-ı Osmaniye için bâdi-i saadet ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 103/53 8,Temmuz,1915

DONANMA MECMUASI 103/53 8,Temmuz,1915   Perşembe: 25,Şaban,1333 – 25,Haziran,1331 – 8,Temmuz,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR – Numarası 103 / 53 Hatırat: Libau yolunda Alman mitralyözleri ******************** Galiçya – Çanakkale <> <> <>      Garb sahne-i harbinde Fransızlar nevmîd-âne bir savletle hâlâ hakikati anlamak istemeyen kafalarını Alman siperlerine vururken, şarkta Galiçya’da moskof sürüleri muzaffer Almanya –

Read more ›

DONANMA MECMUASI 102/52 – 1,Temmuz,1915

DONANMA MECMUASI 102/52 1,Temmuz,1915 Perşembe: 18,Şaban,1333 – 18,Haziran,1331 – 1,Temmuz,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR – Numarası 102 / 52 Amiral “Wilhelm Anton” Souchon paşa hazretleri ve maiyet-i erkânı * * * * * * * * * * * * * * Düşmanda âsâr-ı yeis      Çanakkale’de Osmanlı kal’a-i hamâsetine başını vura vura haib ü

Read more ›

DONANMA MECMUASI 101 / 51 24,Haziran,1915

DONANMA MECMUASI 101/ 51 24,Haziran,1915 Perşembe: 11,Şaban,1333 – 11,Haziran,1331 – 24,Haziran,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR – Numarası 101 / 51 Çanakkale’de kırdığımız düşman kanatlarından: Fransız tayyaresi. * * * * * * * * * * * * * * * *    Gel köylü seninle dertleşelim.    Biliyorsun ya bu gün devletimize dinimize kast

Read more ›

DONANMA MECMUASI 100 / 50 17,HAZİRAN,1915

DONANMA MECMUASI 100 / 50       17,Haziran,1915 17,Haziran,1915 – 4,Haziran,1331 – 4,Şaban,1333 Donanma mecmuasının haftalık gazetesidir. Numarası 100/50 Cihâd-ı ekberin te’sirâtı: İran’da Kirmanşah konsoloshanesini muhafazaya me’mur olan Hintli asâkir-i müslimenin mücâhidin Osmaniye ye iltihakından sonra alınan resimlerdir ki, ilk sütunumuzu tezyin ediyoruz. >>>>><*> <*> <*> <*> <*> <*> <*><<<<< İKİNCİ SENE         Bi-tevfikıhi Teâlâ mecmû’a; Şekl

Read more ›

DONANMA MECMUASI 97 / 49 10,Haziran,1915

DONANMA MECMUASI 97/49     10,Haziran.1915 Perşembe: 27,Recep,1333 – 28,Mayıs,1331 – 10,Haziran,1915 DONANMA CEMİYETİNİN HAFTALIK GAZETESİDİR.        Hatırat: Bahr-i Ahmer sahilinde, camii şerifi melun İngilizler tarafından tahrib edilen Muylih kasabası arâbanın mahalli kumandanı ile birlikte düşmandan ahz-i sâr için galeyan ile ahd-ı peyman etmeleri. SON HAFTA <*> <*> <*>      Son hafta, üç müttefik için pek

Read more ›

DONANMA MECMUASI 96/48 3,Haziran,1915

DONANMA MECMUASI 96 / 48   3,Haziran,1915 Perşembe; 20,Receb,1333 – 21,Mayıs,1331 – 3,Haziran,1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir.       HATIRAT: Muhafaza-i din ve vatan yolundaki hizmet-i fedakâraneye karşı taltif ve takdir ibzâlinde pişvâ-i azim olan sevgili halifemiz, padişahımız efendimiz hazretleri selamlık resmi aliyesinde medar-ı iftihar-ı ümmet olan Muavenet-i Milliye ve Sultan Hisar torpidoları süvarilerini müstağrak-ı iltifat buyururlarken.

Read more ›

DONANMA MECMUASI 95/47

DONANMA MECMUASI 95/47  Perşembe – 27,Mayıs,1915 Perşembe: 13,Receb,1333 – 14,Mayıs,1331 – 27,Mayıs,1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. Mel’ûn İngiliz’in eser-i denâeti: geçenlerde gazeteler İngiliz’in Bahr-i Ahmer sahilinde <<Muvilih>> namındaki ufak ve tabii gayri müstahkem kasabayı altı saat bombardıman ederek camî şerif ile minareyi tahrib ettiklerini yazmışlardı. Hâlâ Müslüman dostu (!) olduğunu iddiadan sıkılmayan bu kahbelerin şu

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 94 Perşembe – 20,Mayıs,1915

DONANMA MECMUASI – 94 Perşembe – 20,Mayıs,1915 Perşembe – 6,Receb,1333 – 7,Mayıs,1331 – 20,Mayıs,1915      Şanlı tarihimize parlak bir sahife: denizlere hâkim olduğunu iddia eden melun İngiliz’in HMS Goliath ismindeki zırhlısını cihanı müttehayyir eden bir cesaretle denizin dibine indiren Muavenet-i Milliye torpido botu muhribimiz. [bu torpidonun milletin sâye-i hamiyyetinde donanma cemiyeti tarafından iştirâsı ebedi sebeb-i

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 93 perşembe – 13,Mayıs,1915

DONANMA MECMUASI – 93 perşembe – 13,Mayıs,1915 28,Cemâziyel âhir,1333 – 30,Nisan,1331 – 13,Mayıs,1915 Gazanfer askerlerimizin Torosdan mürurları esnasında. * * * * * * * * * * * * * Münderecat:      Yeni Rus hezimeti – donanma, imparator Franz Joseph’in hayat hususiyesi – H. Said, Alman metanet ahlâkıyesi – Salim, Türkün gazası – Fazıl

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 92 6,Mayıs,1915

DONANMA MECMUASI – 92               6,Mayıs,1915 Pencişenbe: 21,cemâziyel âhir,1333 – 23,Nisan,1331- 6,Mayıs,1915 Donanma Cemiyetinin haftalık gazetesidir. Halife-i Müslimîn, Gazi Sultan Mehmed han hâmis hazretleri: semâ peyveste minareleri i’tilâ-i İslâma bir nişane-i mübarek halinde yükselen Ayasofya cami-i şerifinde okunan ilk hutbe-ün-gazada hazır bulunmak üzere alemdâr caddesinden mürûr ederlerken. ************************ münderecat Zafer devam ediyor: Donanma, muharebede Alman metanet-i

Read more ›

DONANMA MECMUASI 91 – 29,NİSAN,1915

DONANMA MECMUASI – 91              29,Nisan,1915 Pencişenbe: 30,Cemazeyılevvel,1333 – 16,Nisan,1331- 29,Nisan,1915 Donanma Cemiyetinin haftalık gazetesidir. Mısır’ı tahlise memur Osmanlı ordusuna ait intibaattan: ordu kumandanı Cemal Paşa hazretleri Şam şerifte Osmanlı ordusuna fevz ve nüsret ihsan buyurulmasını cenab-ı haktan tazarru’ ve niyaz ederken. <*><*><*><*><*><*><*><*><*> İkinci Çanakkale muzafferiyeti * * * * Çıkardığı kuvvetler fedakâr ve gazanfer askerlerimizin

Read more ›

DONANMA MECMUASI – 90 22,Nisan,1915

DONANMA MECMUASI – 90         22,Nisan,1915  Perşembe: 30,Cemazeyilevvel,1333 – 9,Nisan,1331 – 22,Nisan,1915 Donanma cemiyetinin haftalık gazetesidir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Çanakkale muzafferiyetinden bir levha:

Read more ›

DONANMA MECMUASI 30 / Ağustos.1912

DONANMA MECMUASI 30 Donanma için millet çalışır EDİRNE de meşhur hamiyet   SERMAYE EMTEA , NAKİT   ( * ) burada, Karl Marx’ın kitabı bu sayfalarda bahis bahis tercüme edilmiştir. Mithat Cemal 10 Temmuzda meşhur hamiyetde Cemiyetimizin bu seneki kongresi azayı keremiyle merkez umumi heyet idaresinden, sergi komisyonundan bazı zevat TERAKKİ VE MEDENİYET : İRTİFAYI KANUNİ

Read more ›

DONANMA MECMUASI 29 / Temmuz.1912

DONANMA MECMUASI 29–Temmuz.1912  TRABLUSGARP TARİHİNİ OKUYUNUZ FİYATI ON KURUŞTUR  NUMARA:29/5 ŞİMDİLİK AYDA BİR DEFA NEŞİR OLUNUR                                        TEMMUZ.1328 RAMAZAN      Çarşamba gecesi, bütün ümmet-i necibe-i (soylu) Muhammediyenin  (methi sena olunmuş), salikin-i rah-ı (yolu aynı – tarikat) hakikatin on bir aydan beri ber nazar-ı dindarane ve mütevekkilane ile hululüna intizar ettikleri şehri gufranın (af edici) ilk ve mübarek gecesi

Read more ›

DONANMA MECMUASI 28 / Haziran.1912

DONANMA MECMUASI 28  –  Haziran.1912  İLÂVEYİ MÜVEZZİLERDEN İSTEYİNİZ / HAZİRAN 1328 -HAZİRAN 1912 DONANMA MECMUASI VE MÜBAREK MİLLİ BAYRAM VESİLESİYLE DE ŞEVKETLİ BAŞ KUMANDAN AKDESİNE VE FEDAKAR MİLLETİNE ARZI TARHİYAT VE TEBRİKAT EYLEMEKLE BAHTİYARDIR. OSMANLILIK      Osmanlı ruh mukaddesi, seciyeyi irsiyesini tetkik edenlerin cümlesi indinde malumdur ki Osmanlılar, mevcudiyette, hali iktidarda mütevazı, kerim, rahim, mürüvetkardırlar. 

Read more ›

DONANMA MECMUASI 27 / Mayıs.1912

DONANMA MECMUASI 27  –  Mayıs.1912  İLAVEYİ MÜVEZZİLERDEN İSTEYİNİZ Makaleyi mahsusasına müracaat Emir Abdülkadir el Hüsnü el Cezairi   DONANMA TARLASI Köylü kardeş:      Senin pek sevdiğin donanma cemiyeti seninle bu gün biraz konuşmak istiyor.  Donanma cemiyeti iyice biliyor ki saf, büyük yorgun donanma yoksulluğundan yanıyor.  Köyüne kadar garip Trablus’undan adalardan haber geldiği zaman artık anlıyorsun

Read more ›

DONANMA MECMUASI 26

DONANMA MECMUASI 26   İLAVEYİ MÜVEZZİLERDEN İSTEYİNİZ  HARBİYE NAZIRI PAŞA HAZRETLERİ AYASTAFANOSDA TAYYARECİLİK MEKTEBİNDE ŞEHİTLERİN RUHUNA MECMUA AVNİLAHİ ŞEHİDASININ ZİKİR NAMI İLE İFAYI HİZMET VE CÜMLEYİ BU VAZİFEYİ İCRAYA DAVET EDER.        Tebriki gaza, vazifeyi aza, tazim i (ululama) şehida borcudur:  <<avn ilahi >> gazatı mazhar namı ebedidir, var olsun.  Şühedası Gülizarı nayemuda (cennet)

Read more ›

DONANMA MECMUASI 25 / Mart.1912

  DONANMA MECMUASI 25  –  Mart.1912  OSMANLILARIN HER DEM HATIRA ARAY-I TEVKİRİ BİR SİMÂ-YI MÜBECCEL VE MUAZZAM: PADİŞAH-I EVVELİN-İ MEŞRUTİYET SULTAN MEHMET HAN-I HAMİS HAZRETLERİ. ************************ DONANMANIN TAKDİMESİ      Padişah-ı evvelin-i meşrutiyet, sultan Mehmet han hamis hazretlerinin mekteb-i harbiyede şeref bahş oldukları merasim tevzii ve teklif, <mefahir-i maliyeden> kaydıyla şayan-ı tavsif olduğu gibi şücean şibanın

Read more ›

DONANMA MECMUASI 11 / Ocak.1911

DONANMA MECMUASI 11  –  Ocak.1911 SEVGİLİ DONANMAMIZ İANESİNE DEFATEN ÜÇ YÜZ LİRA İATASIYLA İBRAZI CEMİYET VATANPERVERANE EYLEYEN SAROZ EŞRAFINDAN BELEDİYE REİSİ AKİL BEY EFENDİ HAZRETLERİ. <matbaayı Hayriye > ve şürekası SİYASETTEN HİSSEYİ İSTİFADE <<Fi l hakika kuvveyi bahriyemizin tezyidine  tehalük gösteriyoruz.  Fakat bunun bir maksat  tecavüzkâraneye matuf olduğunu kim iddia  edebilir?  Her devlet asayiş ve

Read more ›

DONANMA MECMUASI 10 / Aralık.1910

 DONANMA MECMUASI 10  –  Aralık.1910   DONANMAMIZ İÇİN AÇILAN İANEYİ MİLLİYEYE BİN LİRAYI MÜTECAVİZ BİR MEBLAĞ İATA EDEREK İBRAZI SEMÂHAT VATAN PERVERANE EYLEYEN DEBRE MEBUS MUHTEREMİ MERHUM İSMAİL BEY ZADE FUAT BEY EFENDİ HAZRETLERİ. “Matbaayı Hayriye” ve şürekâsı. Sayfa: 865 EN DOĞRU SÖYLEYEN RAKAMDIR Bu millet muazzama ve muhtereminin âmin ve itimadına mazhariyet gibi cihan

Read more ›

DONANMA MECMUASI 2 Nisan.1910

DONANMA MECMUASI 2   nisan.1910 donanma mecmuası numara:  2  aylık tabı                                                                                            nisan 1326   Sadrazam İbrahim hakkı paşa hazretleri  TÜRKİYENİN İSTİKBALİ Ve Donanmamız      İngiltere ve Japonya gibi adalı hükümetler müstesna tutulursa, Türkiye kadar sahili çok bir memleket olmadığı görülür.  Bu kadar uzun sahile malik bir memleketin her şeyden evvel mükemmel bir harp ve ticaret donanmalarına olan

Read more ›

DONANMA MECMUASI 1 mart 1326 -14.Mart.1910

DONANMA MECMUASI 5.Mart.1326/14.Mart.1910 idarehanesi: Babıali caddesinde Donanmayı Osmani muaveneti Milliye cemiyeti merkezi umumisidir Numara: 1 ayda bir defa neşrolunur ahlaki, edebi, tarihi, fenni mecmuadır. Cemiyetimizi, himayei padişahilerine almakla vayemund mefharet buyuran padişahı evvelin meşrutiyet, muhabbı hakiki millet sultan Mahmud han hamis hazretleri. ARZI MAKSAD Bu ne talih bu gün suret pezir intiba olan şu mecmua,

Read more ›

ÇOCUK HİKAYELERİ

  Güzel hikâyeler altın kitaplar : 5 Amerika’nın en meşhur çocuk kitaplarından: ALTINİŞ ____*****____ İngilizceden mütercimi; Nilüfer Baha —–*******—– Satış yeri: Maarif kitap hanesi İstanbul: babı âli caddesi 1927 Güzel hikâyeler altın kitaplar: 5   Mekteplilere resimli güzel hikâyeler: ALTIN KİTAPLAR Sayfa:2   İngilizce mukaddimesi “ Altın kitaplar “ serisi, tedriç usulüne riayet edilerek meydana

Read more ›

HAMİDİYENİN GAZASI

  HAMİDİYENİN GAZASI  Hamidiye’nin gazası ( bir heyet tarafından tertip ve tahrir edilmiştir ) (Serapa vakayı hakikiye ve tetkikat ve mütalaatı faniyeyi camiadır.) destan mefahiri (iftihar) bütün cihana yayılmış olan kahraman Hamidiye’nin Balkan muharebesinin ilk gününden son gününe kadar bütün harekatını yakından tetkik ve takip etmiş bir heyet tarafından yazılmış olan bu kitap şimdiye kadar

Read more ›